FRAMÅT TILLSAMMANS
SFP:S VALPROGRAM FÖR RIKSDAGSVALET 2023


Valprogrammet som PDF

Valprogrammet som lättläst version

Valprogrammet finns här nedan öppnat per kapitel. Genom att klicka på blåa knappen med ’Bekanta dig’ så öppnar sig de olika kapitlen. Genom att klicka på rubriken öppnar sig kapitlet som ny sida.

Inledning

Friheten är det mest värdefulla vi har. Det har vi blivit påminda om i synnerhet efter Rysslands brutala invasion i Ukraina. Samtidigt har vi påmints om att inget ska tas

Bekanta dig

Du ska få känna dig trygg i din vardag

Vi är stolta över det nordiska välfärdssamhälle som Finland är och som SFP varit med om att bygga upp. I vårt Finland ska du kunna leva tryggt, fri från rädsla,

Bekanta dig

Vi arbetar för en ansvarsfull ekonomisk politik

De senaste åren har varit tuffa på många sätt och den offentliga ekonomin har utmanats både nationellt och globalt. Trots det har Finland klarat sig bra. Svenska folkpartiet har konsekvent

Bekanta dig

Välfärden skapas av företagsamhet

Åtgärder som stärker företagandet och ägandet och höjer sysselsättningen skapar den tillväxt vi behöver. Företagen behöver förutsägbarhet för att våga investera. Sysselsättningsgraden i Finland måste höjas till minst 80 procent.

Bekanta dig

Beskattningen ska sporra till arbete och investeringar

Svenska folkpartiet vill att det alltid ska löna sig att arbeta. Du ska få mer i handen när du jobbar. Skatten på arbete behöver sänkas och skatteprogressionen får inte skärpas

Bekanta dig

Vi vill se fler som jobbar

Arbetslivet är i ständig förändring och i takt med det ska också arbetslagstiftningen utvecklas. För att det ska vara möjligt krävs förmåga till nytänk bland arbetsmarknadsorganisationer och politiska beslutsfattare. Det

Bekanta dig

Vi ska ha världens bästa skola

En högklassig inlärningsstig utgör en av grundstenarna i vårt samhälle. Vi måste ha tillräcklig och behörig personal i skola, dagvård och eftis. Vi vill att alla barn får det stöd

Bekanta dig

Finland ska vara världens barnvänligaste land

Vi vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Det ska även i fortsättningen vara tryggt att växa upp i Finland. Finlands politik har på många sätt varit framgångsrik. Vår

Bekanta dig

Ta vara på de unga

De senaste åren har varit exceptionellt tunga, särskilt för de unga. Allt fler barn och unga mår allt sämre. Coronapandemin med distansundervisning och mindre sociala kontakter har satt spår som

Bekanta dig

Vård och omsorg nära dig

Vi ska ha en högklassig hälso- och sjukvård Du ska få vård och omsorg nära dig, oberoende av boningsort. Vårt mål är ett system med egen läkare och egen sjukskötare

Bekanta dig

Det ska vara tryggt att bli äldre

Alla ska ha möjlighet till ett säkert och aktivt liv också på äldre dagar. När du blir äldre ska du ska få den hjälp och vård du behöver. Hemvården och

Bekanta dig

Vi vill att alla finländare ska ha det bra

Oberoende av bakgrund, etnicitet, socioekonomisk ställning, ålder eller sexuell läggning har du rätt att känna dig trygg och må bra i Finland. Vi vill ha konkreta åtgärder för de allra

Bekanta dig

Finland ska föra en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik

Den säkerhetspolitiska situationen vi lever i är spändare än den varit sedan andra världskriget. De risker det medför bör tas på allvar. Vi ska ändå inte vända oss inåt. I

Bekanta dig

Allas vårt Norden

Möjligheterna att utveckla det nordiska samarbetet är idag bättre än på länge. Natomedlemskapet leder automatiskt till ett utökat samarbete inom försvaret, och nu finns möjlighet till ett intensifierat samarbete även

Bekanta dig

EU är viktigt för Finland

Världsordningen är i förändring. Ryssland och Kina eftersträvar intressesfärer. För Finland och övriga demokratiska länder är det viktigt att kunna samla sina krafter och agera tillsammans. Vi i Svenska folkpartiet

Bekanta dig

Vi bär vårt internationella ansvar

Vi ska i vår biståndspolitik stödja rättsstaten, den demokratiska utvecklingen samt utvecklingen av en god och öppen förvaltning. En fungerande demokrati, mänskliga rättigheter och ett levande medborgarsamhälle är en förutsättning

Bekanta dig

Vi har bara en planet

Vi måste rädda klimatet och naturens mångfald nu Vi vill att Finland är klimatneutralt år 2035. Det är viktigt att vi fortsätter med en ambitiös klimatpolitik både nationellt, på EU-nivå

Bekanta dig

Vår konkurrenskraft bygger på forskning och en kunnig befolkning

För att klara sig i den globala konkurrensen behöver Finland investera mera i forskning och utveckling. Därför behöver Finland satsa 4 procent av BNP på forskning, utveckling och innovationer, varav

Bekanta dig

Finland ska vara en föregångare inom det digitala

Digitaliseringen utgör en av pusselbitarna till ett framgångsrikt Finland. Digitaliseringen behöver främjas såväl inom det offentliga som det privata. Vi behöver satsningar för att nå världstoppen inom digitaliseringen, och för

Bekanta dig

Ett tvåspråkigt Finland är en rikedom

Vi vill se ett Finland där alla kan leva sin vardag på våra två nationalspråk, svenska och finska. Svenska folkpartiet är den bästa garanten för ett levande tvåspråkigt Finland. Finlands

Bekanta dig

En levande kultursektor och mångsidiga motionsmöjligheter skapar välbefinnande

Kultur, konst och motion har en viktig roll i vårt samhälle och stärker välbefinnandet och skapar sysselsättning. Efter de utmanande åren med coronapandemin behöver vi verka för en blomstrande kultursektor

Bekanta dig

Vi behöver en fungerande infrastruktur och goda kommunikationer

Finland är ett stort land och därför är det viktigt att vår infrastruktur såsom vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser är i skick. Vi har en stor reparationsskuld som vi behöver

Bekanta dig

Städerna utgör kärnan i våra tillväxtcentrum

Vi behöver både livskraftiga städer och en levande landsbygd. Vi har olika typer av städer i vårt land och de ska få utvecklas utgående från sina egna styrkor. Vi vill

Bekanta dig

En starkare landsbygd tryggar vår försörjningsberedskap

Vi behöver en politik som tar i beaktande att man även i fortsättningen kan leva, verka och må bra på landsbygden och i skärgården. Coronapandemin medförde en snabb ökning av

Bekanta dig