Vård och omsorg nära dig

Vi ska ha en högklassig hälso- och sjukvård

Du ska få vård och omsorg nära dig, oberoende av boningsort.

Vårt mål är ett system med egen läkare och egen sjukskötare för seniorer och personer med ett kontinuerligt behov av vård, eftersom möjligheten att besöka samma bekanta läkare skapar trygghet och har visat sig förbättra resultaten inom vården.

Personalsituationen inom hälso- och sjukvården måste lösas. För att förbättra välbefinnande i arbetslivet och branschens attraktionskraft behöver vi se bättre ledarskap och bättre arbetsfördelning samt mer flexibla arbetsvillkor. Vi behöver ett nationellt program med olika åtgärder för att lösa personalbristen inom hälso- och sjukvården.

Enligt språkbarometern finns det stora brister i servicen på svenska inom social-, hälso- och sjukvården. I en del av de tvåspråkiga kommunerna har det också funnits problem med den språkliga servicen på finska. För att kunna trygga vård och service på bägge språken behövs fungerande servicestigar där de språkliga behoven är beaktade.

Vi vill att främjande av den psykiska hälsan ska göras till en nationell prioritet. Att få vård snabbt, med låg tröskel och på eget modersmål är viktigt. Vi behöver se till att vi har tillräckligt med personal som kan erbjuda mentalvårdstjänster i ett tidigt skede. Bristen på psykoterapeuter, särskilt svenskspråkiga, är akut. Därför ska psykoterapiutbildningen göras avgiftsfri.

Människor som mår bra klarar motgångar bättre och den förebyggande vården är därför viktig, både vad gäller den psykiska och den fysiska hälsan. Dagens stillasittande livsstil leder till olika hälsoproblem. Därför vill vi motivera till motion. Vi vill ha aktiva åtgärder för att förebygga drogmissbruk.

Kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp är självklar.

Vi vill:

 • att du oberoende av boningsort eller inkomst snabbt ska få träffa en läkare då du blir sjuk
 • skapa ett system med egen läkare och egen sjukskötare för seniorerna och personer med ett kontinuerligt behov av vård
 • att välfärdsområdenas verksamhetsförutsättningar säkras och se till att de har en tillräcklig finansiering
 • att vårdgarantin på sju dagar till primärvården och vårdgarantin på sex månader till specialiserad sjukvård ska fungera i praktiken
 • att främjandet av den psykiska hälsan görs till en nationell prioritet
 • att tröskeln att söka hjälp ska vara låg – mental- och missbrukarvårdens tillgänglighet och omfattning bör tryggas
 • öka attraktionskraften för social- och hälsovårdsbranschen och öka antalet studieplatser
 • att mentalvården ska fungera på patientens eget språk, och att det utbildas tillräckligt med psykoterapeuter också på svenska. Psykoterapiutbildningen ska bli avgiftsfri.
 • att utmattningssyndrom ska införas som en diagnos som ger rätt till sjukfrånvaro med ersättning
 • att de mindre sjukhusens rätt att utföra normala dagkirurgiska operationer och upprätthålla allmän jour dygnet runt tryggas
 • att personer med funktionsnedsättning och personer med särskilda behov garanteras vård, omsorg och stöd för att kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor
 • att personer under 25 år har rätt till avgiftsfria preventivmedel
 • utreda om rätten till abort före utgången av tolfte veckan behöver tryggas i grundlagen
 • att åldersintervallet för avgiftsfri bröstcancerscreening ändras till 40–74 år
 • att papperslösa ska ha rätt till hälso- och sjukvård, socialvård, småbarnspedagogik och utbildning
 • se aktiva åtgärder för att förebygga och motverka drogmissbruk
 • att missbrukarvården kopplas ihop med den psykiatriska vården på ett bättre sätt än tidigare
 • genomföra ett försök med övervakade brukarrum i Finland

Ta vara på de unga


De senaste åren har varit exceptionellt tunga, särskilt för de unga. Allt fler barn och unga mår allt sämre. Coronapandemin med distansundervisning och mindre sociala kontakter har satt spår som...

Läs mer

Det ska vara tryggt att bli äldre


Alla ska ha möjlighet till ett säkert och aktivt liv också på äldre dagar. När du blir äldre ska du ska få den hjälp och vård du behöver. Hemvården och...

Läs mer