Hoitoa ja hoivaa lähellä sinua

Haluamme turvata laadukkaan terveydenhuollon

Hoitoa ja hoivaa tulee olla tarjolla lähellä sinua, asuinpaikastasi riippumatta.

Tavoitteenamme on järjestelmä, jossa ikäihmisillä ja jatkuvan hoidon tarpeessa olevilla on käytössään omalääkäri ja -sairaanhoitaja, sillä mahdollisuus käydä saman tutun lääkärin luona luo turvallisuutta ja sen on todettu myös parantavan hoitotuloksia.

Terveydenhuollon henkilöstötilanne on ratkaistava. Työhyvinvoinnin ja alan houkuttelevuuden parantamiseksi tarvitsemme parempaa johtajuutta ja työnjakoa sekä joustavampia työehtoja. Tarvitsemme valtakunnallisen ohjelman, joka sisältää erilaisia toimenpiteitä terveydenhuollon henkilöstöpulan ratkaisemiseksi.

Kielibarometrin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollossa on suuria puutteita ruotsinkielisissä palveluissa. Osassa kaksikielisiä kuntia ongelmia on ollut myös suomenkielisten palveluiden kanssa. Hoidon ja palveluiden turvaamiseksi molemmilla kielillä tarvitaan toimivia palvelupolkuja, joissa kielelliset tarpeet on huomioitu.

Haluamme, että mielenterveyden edistämisestä tehdään valtakunnallinen painopistealue. On tärkeää saada hoitoa nopeasti, matalalla kynnyksellä ja omalla äidinkielellä. Meidän on varmistettava, että henkilökuntaa on tarpeeksi niin, että mielenterveyspalveluita voidaan tarjota kyllin varhaisessa vaiheessa. Psykoterapeuteista, erityisesti ruotsinkielisistä, on akuutti pula. Siksi psykoterapiakoulutus tulee muuttaa maksuttomaksi.

Hyvinvoivat ihmiset selviävät vastoinkäymisistä paremmin, ja siksi ennaltaehkäisevä hoito on tärkeää niin henkisen kuin fyysisenkin terveyden kannalta. Nykypäivän passiivinen elämäntyyli johtaa erilaisiin terveysongelmiin. Siksi haluamme kannustaa ihmisiä liikkumaan. Haluamme myös aktiivisia toimia huumeiden väärinkäytön ehkäisemiseksi.

Naisten oikeus päättää omasta kehostaan ​​on itsestäänselvyys.

HALUAMME

 • että ihmiset asuinpaikasta tai tuloista riippumatta pääsevät sairastuessaan nopeasti lääkäriin
 • luoda ikäihmisille ja jatkuvan hoidon tarpeessa oleville järjestelmän, jossa heillä on käytössään omalääkäri ja -sairaanhoitaja
 • turvata hyvinvointialueiden toimintaedellytykset ja riittävän rahoituksen
 • että perusterveydenhuollon seitsemän päivän hoitotakuu ja erikoissairaanhoidon kuuden kuukauden hoitotakuu toimii käytännössä
 • tehdä mielenterveyden edistämisestä valtakunnallisen painopistealueen
 • varmistaa, että avun hakemisen kynnys on matala
 • että mielenterveys- ja päihdehuollon palvelujen saatavuus ja laajuus turvataan
 • lisätä sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuutta ja opiskelupaikkojen määrää
 • että mielenterveyden palvelut ovat saatavilla potilaan omalla kielellä ja että psykoterapeutteja koulutetaan riittävästi myös ruotsiksi. Psykoterapiakoulutus tulee muuttaa maksuttomaksi.
 • että uupumusoireyhtymä otetaan mukaan tautiluokitukseen, mikä oikeuttaa palkalliseen sairauslomaan
 • turvata pienten sairaaloiden oikeuden suorittaa normaaleja päiväkirurgisia operaatioita ja ylläpitää yleistä ympärivuorokautista päivystystä
 • turvata vammaisille ja erityistarpeita omaaville henkilöille hoidon, huolenpidon ja tuen niin, että he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan tasaveroisesti
 • että alle 25-vuotiailla on oikeus maksuttomaan ehkäisyyn
 • selvittää, onko oikeus aborttiin ennen kahdennentoista raskausviikon loppua turvattava perustuslaissa
 • laajentaa maksutonta rintasyöpäseulontaa koskemaan kaikkia 40–74-vuotiaita
 • turvata paperittomien oikeuden terveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon, varhaiskasvatukseen ja koulutukseen
 • edistää aktiivisia toimia huumeiden väärinkäytön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi
 • että päihdehuolto yhdistetään aiempaa paremmin psykiatriseen hoitoon
 • tehdä pilottikokeilun valvotuista huumausaineiden käyttötiloista

Huolehditaan nuorista


Viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisen raskaita, varsinkin nuorille. Yhä useampi lapsi ja nuori voi entistä huonommin. Koronapandemia etäopetuksineen ja sosiaalisten yhteyksien vähentymisineen on jättänyt jälkensä, jotka meidän on korjattava. Haluamme...

Tutustu

Turvallista ikääntymistä


Kaikilla tulee olla mahdollisuus turvalliseen ja aktiiviseen elämään myös vanhuusiän koittaessa. Vanhetessa meidän tulee saada tarvitsemaamme apua ja hoivaa. Kotihoidon ja kotisairaanhoidon tulee toimia, ja kun kotona asuminen ei enää...

Tutustu