Ta vara på de unga

De senaste åren har varit exceptionellt tunga, särskilt för de unga. Allt fler barn och unga mår allt sämre. Coronapandemin med distansundervisning och mindre sociala kontakter har satt spår som vi behöver åtgärda.

Vi vill ta fram ett ungdomspaket med tvärsektoriella lösningar för att återställa de utsatta ungas välbefinnande och mentala hälsa innan situationen förvärras ytterligare. Ungdomspaketet ska innehålla bland annat en terapigaranti, långsiktiga satsningar på utbildning samt satsningar som säkerställer att ingen ung person blir utan arbete eller studieplats.

Det ska vara lätt för den unga att söka hjälp. Ingen ska bollas från lucka till lucka. Därför behöver vi fler lågtröskelmottagningar inom psykvården. Den första kontakten måste fås omedelbart, till exempel via enkla chattjänster. Det är speciellt viktigt att man får service på sitt modersmål när det gäller mentalvårdstjänster.

Alla unga ska känna att de har en plats i samhället och ett meningsfullt innehåll i livet via utbildning, arbete och fritidsintressen. Vi vill minska på skolstressen hos våra unga.

Vi behöver fokusera på förebyggande arbete för att motverka utanförskap och utslagning. Det uppsökande ungdomsarbetet har en viktig roll i att fånga upp unga i riskzonen.

Vi vill:

  • skapa ett ungdomspaket för att återställa de ungas välbefinnande och mentala hälsa
  • se fler lågtröskelmottagningar inom mentalvården, också chat-tjänster
  • säkerställa att alla får service på sitt modersmål när det gäller mentalvårdstjänster
  • satsa på förebyggande åtgärder, såsom det uppsökande ungdomsarbetet, för att motverka utanförskap och utslagning
  • att unga ska tas med i beslutsfattandet och höras på alla nivåer i samhället
  • att det ska finnas samlingsplatser för ungdomar att träffas på

Finland ska vara världens barnvänligaste land


Vi vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Det ska även i fortsättningen vara tryggt att växa upp i Finland. Finlands politik har på många sätt varit framgångsrik. Vår...

Läs mer

Vård och omsorg nära dig


Vi ska ha en högklassig hälso- och sjukvård Du ska få vård och omsorg nära dig, oberoende av boningsort. Vårt mål är ett system med egen läkare och egen sjukskötare...

Läs mer