Det ska vara tryggt att bli äldre

Alla ska ha möjlighet till ett säkert och aktivt liv också på äldre dagar.

När du blir äldre ska du ska få den hjälp och vård du behöver. Hemvården och hemsjukvården ska fungera, och då du inte längre kan bo hemma ska det finnas olika former av stödboenden till ett rimligt pris. Det är också viktigt att färdtjänsterna är pålitliga och fungerar. Förebyggande satsningar i äldrevården är centrala.

Vi vill ta fram ett åtgärdsprogram för att förbättra närståendevårdarnas ställning och trygga deras jämlika rätt till ersättning och vila.

Det ska löna sig att arbeta efter pensionering för alla som vill det. Samtidigt är det viktigt att garantipensionen tryggas på en skälig nivå.

Generationsöverbyggande arbete kan leda till stor välfärdsnytta till exempel i ungdomsarbete och i skolan.

Vi vill:

  • införa lagstadgade seniorrådgivningar som man får kallelse till då man fyller 70 år
  • att det ska vara sporrande att delta i arbetslivet också efter pensioneringen och att intjänandet av pension fortsätter också efter den allmänna pensionsåldern
  • fortsätta med trappstegsmodellen med förhöjt arbetsinkomstavdrag för dem som fyllt 60 år
  • att garantipensionen tryggar en skälig utkomst
  • ha tillgängliga och lättanvända digitala tjänster samt rådgivning i att använda dem på svenska och finska
  • se en fungerande hemvård och hemsjukvård
  • ha tillräckliga platser inom olika former av stödboenden till ett rimligt pris
  • att alla närståendevårdare jämlikt ska ha rätt till ersättning och vila. Vi vill överföra närståendevårdarnas ersättning till FPA. Vi efterlyser ett åtgärdsprogram för att förbättra närståendevårdarnas situation.
  • främja möjligheter till frivilligarbete inom äldrevården

Vård och omsorg nära dig


Vi ska ha en högklassig hälso- och sjukvård Du ska få vård och omsorg nära dig, oberoende av boningsort. Vårt mål är ett system med egen läkare och egen sjukskötare...

Läs mer

Vi vill att alla finländare ska ha det bra


Oberoende av bakgrund, etnicitet, socioekonomisk ställning, ålder eller sexuell läggning har du rätt att känna dig trygg och må bra i Finland. Vi vill ha konkreta åtgärder för de allra...

Läs mer