Vi vill att alla finländare ska ha det bra

Oberoende av bakgrund, etnicitet, socioekonomisk ställning, ålder eller sexuell läggning har du rätt att känna dig trygg och må bra i Finland.

Vi vill ha konkreta åtgärder för de allra mest utsatta i vårt samhälle. Det kan vara svårt att hitta rätt i dagens splittrade socialskyddsdjungel. För familjer eller enskilda människor med många utmaningar kan byråkratin i socialskyddet vara ett ytterligare hinder. Dagens modell kan leda till flitfällor. Arbetet med helhetsreformen av socialskyddet ska fortsätta för att garantera ett sporrande system och en skälig utkomst för alla. Det ska också löna sig att ta emot korttidsjobb.

Vi behöver ett gemensamt kostnadstak för läkemedels-, sjukvårds- och resekostnader, och en fungerande skuldrådgivning.

Tack vare Svenska folkpartiet har bland annat tiden för anteckningar om betalningsstörningar förkortats under den här regeringsperioden, vilket underlättar livet för de skuldsatta.

Du ska ha rätt att vara den du är. Vi fortsätter arbeta för ett inkluderande samhälle och könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter.

Vi vill:

  • se en helhetsreform av socialskyddet som tryggar en skälig utkomst och sporrar till arbete
  • säkerställa tillräckliga resurser för skuldrådgivning
  • införa ett gemensamt kostnadstak för läkemedels-, sjukvårds- och resekostnader. Vi vill utreda möjligheten till att fördela kostnadstaket i etapper så att kostnaderna fördelas jämnare under året.
  • att mens-, inkontinensskydd och blöjor inkluderas bland produkter med den lägsta momsskattesatsen
  • se en fungerande FPA-taxi
  • att translagen förnyas så att den respekterar de mänskliga rättigheterna också för barn och unga
  • att Finland lagstiftar om ett tredje juridiskt kön

Det ska vara tryggt att bli äldre


Alla ska ha möjlighet till ett säkert och aktivt liv också på äldre dagar. När du blir äldre ska du ska få den hjälp och vård du behöver. Hemvården och...

Läs mer

Finland ska föra en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik


Den säkerhetspolitiska situationen vi lever i är spändare än den varit sedan andra världskriget. De risker det medför bör tas på allvar. Vi ska ändå inte vända oss inåt. I...

Läs mer