Finland ska föra en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik

Den säkerhetspolitiska situationen vi lever i är spändare än den varit sedan andra världskriget. De risker det medför bör tas på allvar. Vi ska ändå inte vända oss inåt. I ett allt osäkrare internationellt läge är det viktigt att Finland är en aktiv aktör globalt. Vår säkerhet stärks av en respekt för internationella fördrag, strukturer och de mekanismer som bevakar de mänskliga rättigheterna.

Finlands och Sveriges Natomedlemskap stärker säkerheten kring Östersjön och i den norra delen av Europa. Finland ska vara en konstruktiv medlem av Nato. Ansvaret för försvaret av Finland är vårt, och det är viktigt att vi bevarar och utvecklar den allmänna värnplikten, grundstenen i vårt nationella försvar.

Finlands utrikespolitik ska bygga på ett strategiskt främjande av mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Förmåga att hantera storskalig invandring behöver också finnas framöver.

Vi ska ha beredskap att reagera på och motverka olika typer av hybridpåverkan.

Vi vill:

  • att Finland är en aktiv och konstruktiv aktör i Nato
  • att försvarsutgifterna bibehålls på minst 2 procent av BNP
  • att den allmänna värnplikten bevaras och utvecklas
  • att uppbådet är gemensamt för alla i åldersklassen, oberoende av kön
  • att försvarsmakten har modern och ändamålsenlig utrustning
  • trygga och utveckla Nylands Brigad
  • att Finland fortsättningsvis är en ansvarsfull fredsbyggare och aktivt deltar i civila krishanteringsuppdrag
  • att Finland förbinder sig att systematiskt främja jämställdhet samt flickors och kvinnors rättigheter i världen

Vi vill att alla finländare ska ha det bra


Oberoende av bakgrund, etnicitet, socioekonomisk ställning, ålder eller sexuell läggning har du rätt att känna dig trygg och må bra i Finland. Vi vill ha konkreta åtgärder för de allra...

Läs mer

Allas vårt Norden


Möjligheterna att utveckla det nordiska samarbetet är idag bättre än på länge. Natomedlemskapet leder automatiskt till ett utökat samarbete inom försvaret, och nu finns möjlighet till ett intensifierat samarbete även...

Läs mer