Allas vårt Norden

Möjligheterna att utveckla det nordiska samarbetet är idag bättre än på länge.
Natomedlemskapet leder automatiskt till ett utökat samarbete inom försvaret, och nu finns möjlighet till ett intensifierat samarbete även inom andra sektorer i Norden.

Ett starkt Norden som agerar tillsammans skapar stabilitet och stärker rättsstatsprincipen och demokratin i Europa och världen. Finland ska tillsammans med de övriga nordiska länderna målmedvetet bekämpa de krafter som vill nedmontera jämställdheten och mänskliga rättigheter.

Det ska vara lätt att flytta inom Norden. Arbetet med att ta bort gränshinder bör fortsätta.

Medvetenheten i de andra nordiska länderna om att det i Finland finns flera helt svenskspråkiga utbildningsprogram måste ökas. Finland bör locka till sig studerande och arbetskraft från Sverige och övriga Norden.

Vi vill:

  • att Norden blir världens mest integrerade område
  • att de nordiska länderna intensifierar sitt samarbete på europeisk, transatlantisk och global nivå
  • att arbetet för att införa ett nordiskt e-id fortsätter
  • göra de svenskspråkiga utbildningsstigarna i Finland kända för studerande i Norden
  • arbeta för att öka studerandeutbytet mellan de nordiska länderna
  • arbeta för en ökad harmonisering av yrkes- och högskoleexamina i Norden
  • att de nordiska länderna tillsammans för fram den nordiska välfärdsmodellen och jämställdheten i internationella sammanhang

Finland ska föra en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik


Den säkerhetspolitiska situationen vi lever i är spändare än den varit sedan andra världskriget. De risker det medför bör tas på allvar. Vi ska ändå inte vända oss inåt. I...

Läs mer

EU är viktigt för Finland


Världsordningen är i förändring. Ryssland och Kina eftersträvar intressesfärer. För Finland och övriga demokratiska länder är det viktigt att kunna samla sina krafter och agera tillsammans. Vi i Svenska folkpartiet...

Läs mer