EU är viktigt för Finland

Världsordningen är i förändring. Ryssland och Kina eftersträvar intressesfärer. För Finland och övriga demokratiska länder är det viktigt att kunna samla sina krafter och agera tillsammans.

Vi i Svenska folkpartiet vet att Finlands röst hörs bäst via EU. Finland ska vara en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU. Finland ska gå i täten för att arbeta för ett mer modernt, mer jämställt, mer hållbart och konkurrenskraftigt EU som står upp för de gemensamma värderingarna om mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokratin.

EU:s gemensamma linje mot Ryssland efter det brutala anfallskriget mot Ukraina visar på vikten av att vi agerar gemensamt och snabbt. En gemensam europeisk röst förstärker också Finlands position i världen.

EU:s gemensamma värdegrund och rättsstatsprincipen ska genomsyra alla medlemsländers agerande. Det är viktigt att EU aktivt följer med medlemsländernas nationella politiska riktlinjer och att det finns mekanismer som kan användas för att förhindra övertramp, missbruk av EU-medel och korruption.

En fungerande inre marknad i EU är ytterst viktigt för ett litet, exportberoende land som Finland. Vårt medlemskap betyder att vårt näringsliv och våra inhemska företag har en hemmamarknad som hör till de största i världen.

EU måste också kunna förnya sig och onödig EU-byråkrati måste bort. Närhetsprincipen, det vill säga att besluten fattas så nära invånarna som möjligt, är viktig. Vi ska fortsätta att beakta alla medlemsländers särdrag då ny lagstiftning planeras.

Vi vill:

  • att Finland proaktivt och konstruktivt påverkar EU:s politik och utveckling
  • se ett aktivare samarbete mellan de nordiska EU-medlemsländerna
  • att beslutsprocesserna i EU är demokratiska, tydliga och genomskinliga
  • att förverkligandet av rättsstatsprincipen i EU:s medlemsländer övervakas och att åtgärder vidtas när övertramp sker
  • att EU fortsätter att utveckla sin gemensamma utrikespolitiska linje och är en stark röst för mänskliga rättigheter och globalt ansvar
  • att jordbruksstöden tryggas på en tillräcklig nivå
  • att Finland främjar åtgärder inom EU som förbättrar Östersjöns och det arktiska områdets tillstånd

Allas vårt Norden


Möjligheterna att utveckla det nordiska samarbetet är idag bättre än på länge. Natomedlemskapet leder automatiskt till ett utökat samarbete inom försvaret, och nu finns möjlighet till ett intensifierat samarbete även...

Läs mer

Vi bär vårt internationella ansvar


Vi ska i vår biståndspolitik stödja rättsstaten, den demokratiska utvecklingen samt utvecklingen av en god och öppen förvaltning. En fungerande demokrati, mänskliga rättigheter och ett levande medborgarsamhälle är en förutsättning...

Läs mer