Vi bär vårt internationella ansvar

Vi ska i vår biståndspolitik stödja rättsstaten, den demokratiska utvecklingen samt utvecklingen av en god och öppen förvaltning. En fungerande demokrati, mänskliga rättigheter och ett levande medborgarsamhälle är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Finland ska fortsättningsvis i sin biståndspolitik lyfta fram flickors och kvinnors rättigheter och rätt till utbildning.

Vårt Finland är öppet och respekterar alla människor. Asylpolitiken ska följa våra internationella förpliktelser. Vi vill att humanitärt skydd återinförs som grund för uppehållstillstånd, att asylsökande har tillgång till en fungerande rättshjälp och att familjeåterföreningsprocesserna fungerar. Vi vill stärka vårt arbete för människorättskämpar internationellt. Asylansökningar ska behandlas utan onödigt dröjsmål i ett individuellt förfarande som garanterar rättsskyddet. Personer i sårbar ställning bör identifieras i början av asylprocessen.

Samerna är det enda ursprungsfolket inom Europeiska unionen. Det är vårt ansvar att även i framtiden trygga samernas rätt till sina språk, sin kultur och sina näringar. Finland bör ratificera ILO 169-konventionen.

Finland behöver mer invandring och vi måste bli bättre på att integrera dem som kommer hit. Det bästa sättet att integreras är ett jobb eller utbildning där man kan känna gemenskap och på ett naturligt sätt lära sig språket. Därför vill vi att alla nyanlända ges möjlighet till jobb eller utbildning så fort som möjligt. Det ska vara möjligt att integreras både på svenska och finska. Vi motarbetar rasism och diskriminering.

Vi vill:

 • att målsättningen för biståndsnivån ska vara 0,7 procent av BNP och 0,2 procent av BNP ska gå till de mest sårbara länderna
 • att biståndspolitiken ska grunda sig på mänskliga rättigheter, på att stödja barns och kvinnors rätt till utbildning samt på att stärka demokratin
 • att Finland arbetar för kvinnors delaktighet i utvecklingssamarbetet och i fredsbyggandet i världen
 • att ILO 169-konventionen om ursprungsfolkens, däribland samernas, rättigheter ska ratificeras
 • att sametingslagen revideras
 • att systemet med kvotflyktingar fortsättningsvis utgör en viktig del av Finlands internationella ansvar
 • att asylsökande till EU fördelas rättvisare mellan länderna
 • att humanitärt skydd återinförs som grund för uppehållstillstånd
 • underlätta familjeåterföreningar
 • att asylsökande ges rätt till moderskapsförpackning
 • att personer från tredje land som avlägger en högskoleexamen i Finland automatiskt ska få permanent uppehållstillstånd
 • att företagen förbinder sig till att respektera mänskliga rättigheter i hela produktionskedjan

EU är viktigt för Finland


Världsordningen är i förändring. Ryssland och Kina eftersträvar intressesfärer. För Finland och övriga demokratiska länder är det viktigt att kunna samla sina krafter och agera tillsammans. Vi i Svenska folkpartiet...

Läs mer

Vi har bara en planet


Vi måste rädda klimatet och naturens mångfald nu Vi vill att Finland är klimatneutralt år 2035. Det är viktigt att vi fortsätter med en ambitiös klimatpolitik både nationellt, på EU-nivå...

Läs mer