Vi har bara en planet

Vi måste rädda klimatet och naturens mångfald nu

Vi vill att Finland är klimatneutralt år 2035. Det är viktigt att vi fortsätter med en ambitiös klimatpolitik både nationellt, på EU-nivå och internationellt för att uppnå detta. Den globala uppvärmningen ska begränsas till max. 1,5 grader.

Finland ska vara i framkanten vad gäller klimatsmart och miljövänlig teknologi. Det här är en stor möjlighet för våra företag. För att företagen ska våga investera i utveckling och innovation behövs långsiktighet och förutsägbarhet även i energipolitiken.

Den cirkulära ekonomin och delningsekonomin är framtidsbranscher där Finland ska vara föregångare.

Vi behöver stärka vår energisjälvförsörjning på ett hållbart sätt. Därför ska vi främja en grön övergång, frångå fossila bränslen och utöka produktionen av förnybar energi. Trafikens utsläpp ska också minska.

Övergödningen av Östersjön kräver fortsatta åtgärder. Vi ska målmedvetet arbeta för att minska på belastningen särskilt i Skärgårdshavet.

Det är viktigt att vi målmedvetet arbetar för att bevara och stärka naturens mångfald i hela landet.

Vår politik ska sporra till en hållbar livsstil och miljövänliga val. Vi ska använda våra resurser på ett smart sätt och återanvända dem när det är möjligt. Återvinningen ska effektiveras och sidoströmmar inom industrin utnyttjas bättre.

Vi vill:

 • att andelen förnybar energi ska öka och att vi frångår fossila bränslen senast under 2030-talet
 • satsa på forskning, utveckling och innovation som ökar vår energi- och resurseffektivitet och minskar energibehovet
 • utveckla incitament för miljövänliga investeringar för företag och privatpersoner, till exempel stöd för energirenoveringar
 • att Finland aktivt arbetar för ambitiösa mål på EU-nivå för att fortsätta minska på utsläppen och öka produktionen av förnybar energi
 • minska utsläppen från trafiken genom fungerande kollektivtrafik och till exempel satsningar på laddnings- och tankningsinfrastruktur
 • främja utveckling, produktion och ibruktagande av utsläppssnåla och inhemska drivmedel
 • att alla nya byggnader är energieffektiva och att träbyggandet ökar
 • stärka våra kolsänkor genom ett hållbart, långsiktigt och aktivt jord- och skogsbruk
 • utarbeta en modell för klimatkompensation för skogsägare som upprätthåller kolsänkan
 • bevara naturens mångfald genom hållbar användning av naturresurser och genom att bevara befintliga ekosystem
 • se fortsatta krafttag för att minska övergödningen av Östersjön och genom ett kontinuerligt arbete förbättra situationen i Skärgårdshavet så området kan tas bort från HELCOMs lista över hotspots
 • främja ett hållbart fiske
 • förbjuda alla utsläpp av orenat avloppsvatten och tvättvatten från fartyg i Östersjön.
 • se en hantering av dagvatten. Det ska inte heller vara tillåtet att dumpa snö i havet.
 • utarbeta en modell för kompensation vid skrotning av gamla båtar och motorer
 • öka återvinningsgraden i Finland
 • främja delningsekonomi med hjälp av lagstiftning och ekonomiska styrmedel
 • att produkters och byggnaders miljöbelastning beräknas för hela deras livscykel
 • att cirkulär ekonomi och hållbar utveckling förstärks i läroplanen

Vi bär vårt internationella ansvar


Vi ska i vår biståndspolitik stödja rättsstaten, den demokratiska utvecklingen samt utvecklingen av en god och öppen förvaltning. En fungerande demokrati, mänskliga rättigheter och ett levande medborgarsamhälle är en förutsättning...

Läs mer

Vår konkurrenskraft bygger på forskning och en kunnig befolkning


För att klara sig i den globala konkurrensen behöver Finland investera mera i forskning och utveckling. Därför behöver Finland satsa 4 procent av BNP på forskning, utveckling och innovationer, varav...

Läs mer