Meillä on vain yksi maapallo

Ilmasto ja luonnon monimuotoisuus on pelastettava nyt

Haluamme Suomen olevan ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää jatkaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa niin kansallisesti, EU-tasolla kuin kansainvälisestikin. Ilmaston lämpeneminen on rajoitettava enintään 1,5 asteeseen.

Suomen tulee olla ilmasto- ja ympäristöystävällisen teknologian kärkimaa. Se on loistava mahdollisuus yrityksillemme. Jotta yritykset uskaltavat panostaa kehitykseen ja innovaatioihin, pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta tarvitaan myös energiapolitiikassa.

Kiertotalous ja jakamistalous ovat tulevaisuuden aloja, joissa Suomen tulee olla edelläkävijä.

Meidän tulee vahvistaa energiaomavaraisuuttamme kestävällä tavalla. Siksi meidän on edistettävä vihreää siirtymää, luovuttava fossiilisista polttoaineista ja lisättävä uusiutuvan energian tuotantoa. Myös liikenteen päästöjä on vähennettävä.

Itämeren rehevöityminen vaatii jatkuvia toimenpiteitä. Meidän tulee työskennellä määrätietoisesti kuormituksen vähentämiseksi erityisesti Saaristomerellä.

On tärkeää, että teemme määrätietoisesti työtä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi koko maassa.

Politiikan tulee kannustaa kestävään elämäntapaan ja ympäristöystävällisiin valintoihin. Resursseja tulee käyttää viisaasti ja kierrättää niitä aina kun mahdollista. Kierrätystä on tehostettava ja teollisuuden sivuvirtoja hyödynnettävä paremmin.

HALUAMME

 • kasvattaa uusiutuvan energian osuutta ja luopua fossiilisista polttoaineista viimeistään 2030-luvulla
 • panostaa tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin, jotka lisäävät energia- ja resurssitehokkuuttamme sekä vähentävät energiantarvetta
 • kehittää yrityksille ja yksityishenkilöille kannustimia ympäristöystävällisiin investointeihin, esimerkiksi tarjoamalla tukea energiaremontteihin
 • että Suomi aktiivisesti edistää kunnianhimoisia tavoitteita EU-tasolla päästöjen vähentämisen jatkamiseksi ja uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseksi
 • vähentää liikenteen päästöjä toimivalla joukkoliikenteellä sekä panostamalla esimerkiksi lataus- ja tankkausinfrastruktuuriin
 • edistää vähäpäästöisten ja kotimaisten polttoaineiden kehittämistä, tuotantoa ja käyttöönottoa
 • että kaikki uudisrakennukset ovat energiatehokkaita ja että puurakentamisen osuutta lisätään
 • vahvistaa hiilinielujamme kestävällä, pitkäjänteisellä ja aktiivisella maa- ja metsätaloudella
 • kehittää ilmastohyvitysmallin hiilinielua ylläpitäville metsänomistajille
 • suojella luonnon monimuotoisuutta luonnonvarojen kestävällä käytöllä ja olemassa olevia ekosysteemejä suojelemalla
 • tehdä pontevasti töitä Itämeren rehevöitymisen vähentämiseksi sekä jatkuvalla työllä parantaa tilannetta Saaristomerellä niin, että sen valuma-alue voidaan poistaa Itämeren suojelukomission Helcomin hotspot-listalta
 • edistää kestävää kalastusta
 • kieltää kaikki laivojen käsittelemättömät jäte- ja pesuvesipäästöt Itämerellä
 • edistää hulevesien hallintaa. Myöskään lumen kaatamista mereen ei tule sallia.
 • kehittää hyvitysmallin vanhojen veneiden ja moottoreiden romutuskorvauksia varten
 • nostaa kierrätysastetta Suomessa
 • edistää jakamistaloutta lainsäädännön ja taloudellisten ohjauskeinojen avulla
 • että tuotteiden ja rakennusten ympäristökuormitus lasketaan niiden koko elinkaaren ajalta
 • että kiertotaloutta ja kestävää kehitystä vahvistetaan opetussuunnitelmassa.

Kannamme kansainvälisen vastuumme


Kehityspolitiikassamme meidän tulee tukea oikeusvaltioperiaatetta, demokraattista kehitystä sekä hyvän ja avoimen hallinnon kehittämistä. Toimiva demokratia, ihmisoikeudet ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta ovat kestävän yhteiskunnallisen kehityksen edellytyksiä. Suomen tulee kehityspolitiikassaan korostaa tyttöjen ja...

Tutustu

Kilpailukykymme nojaa tutkimukseen ja osaamiseen


Selviytyäkseen globaalissa kilpailussa Suomen on investoitava enemmän tutkimukseen ja kehitykseen. Siksi Suomen on panostettava tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin 4 prosenttia BKT:sta, josta julkisen osuuden tulee olla vähintään 1,3 prosenttia. Tarvitsemme...

Tutustu