Vi ska ha världens bästa skola

En högklassig inlärningsstig utgör en av grundstenarna i vårt samhälle. Vi måste ha tillräcklig och behörig personal i skola, dagvård och eftis. Vi vill att alla barn får det stöd som de behöver.

Småbarnspedagogiken ska garantera jämlika förutsättningar för alla barn och vi vill att så många barn som möjligt får ta del av den i ett tidigt skede. Tillgången till personal är utmanande på många håll i vårt land. Det här måste lösas genom att öka attraktionskraften för branschen och få fler att söka till utbildningarna. Byråkratin måste förenklas så att personalen har mera tid med barnen.

Det är oroväckande att allt fler elever som går ut grundskolan inte behärskar baskunskaperna att läsa, skriva och räkna. Vi vill bryta trenden där särskilt pojkar faller utanför. Här behöver vi se till att resurserna motsvarar utmaningarna som finns.

Alla elever, lärare och övrig personal ska ha rätt till en trygg skolvardag fri från mobbning. Alla ska känna tillhörighet och vara del av en gemenskap. Vi behöver fler vuxna i skolan.

Undersökningar visar att många flickor mår dåligt. Vi har en brist på i synnerhet svenskspråkiga skolpsykologer och kuratorer och behöver utbilda fler.

Vi behöver ge yrkesutbildningen arbetsro efter de senaste reformer som gjorts. Närundervisning behövs också inom yrkesutbildningen.

Vi behöver betona den allmänbildande undervisningen starkare i gymnasieutbildningen och reformera studentexamen så att den mäter allmänbildningen bättre.

Vi vill slopa förstagångskvoterna i högskoleantagningen. Antagningsgrunderna till högskolorna borde inte i lika stor utsträckning styra studievalen i gymnasiet.

Regeringen Marin höjde inkomstgränserna för studerande med 50 procent. Vi vill höja den ytterligare. Vi vill förebygga de studerandes mentala ohälsa genom att förbättra deras ekonomiska ställning.

Vi vill:

 • trygga rätten till en fungerande inlärningsstig genom att säkra tillgången till tillräckligt många lärare och annan behörig personal i skola och småbarnspedagogik
 • att småbarnspedagogiken på sikt blir avgiftsfri
 • införa en 2-årig förskola
 • säkerställa tillgången till undervisningsmaterial av god kvalitet på svenska
 • att fler svenskspråkiga skolpsykologer och kuratorer utbildas
 • att elev- och studerandevården ska finnas tillgänglig i skolan och ha tillräckliga resurser
 • utveckla skolcoachverksamheten som stöder barns och ungas vardag
 • motverka utslagning till exempel genom att stärka samarbetet mellan skolan, ungdomsverkstäderna och det uppsökande ungdomsarbetet
 • satsa på och utveckla studiehandledningen på alla stadier
 • att kunskap om den samiska kulturen inkluderas i läroplanen
 • erbjuda mer språkbad och språkduschar
 • utveckla undervisningen i både svenska och finska så att den blir mer attraktiv för eleverna i grundskolan och andra stadiet
 • att det andra inhemska språket är obligatoriskt i studentexamen
 • se en reform av studentexamen som mäter allmänbildningen bättre
 • att läroavtalen ska göras till ett reellt alternativ i andra stadiets yrkesutbildning
 • stärka andra stadiets yrkesutbildning och garantera närundervisningen
 • slopa förstagångskvoterna i högskoleantagningen
 • utreda möjligheten att beakta gymnasiediplom och examen inom den grundläggande konstutbildningen i högskoleantagningen
 • att högskoleutbildningen ska vara avgiftsfri även i framtiden
 • att högskolornas grundfinansiering är långsiktig och förutsägbar
 • att mängden studiestödsmånader ökas och att vi slutar dela in stödet i två steg
 • att studerandes utkomst tryggas genom att stegvis höja studiepenningen och att studiestödets inkomstgränser höjs ytterligare samt att antalet stödmånader inte påverkas av inkomsterna under de stödfria månaderna
 • verka för att könssegregationen inom utbildningen minskar
 • att sexualundervisningen, inklusive behandlingen av samtycke, utvecklas

Vi vill se fler som jobbar


Arbetslivet är i ständig förändring och i takt med det ska också arbetslagstiftningen utvecklas. För att det ska vara möjligt krävs förmåga till nytänk bland arbetsmarknadsorganisationer och politiska beslutsfattare. Det...

Läs mer

Finland ska vara världens barnvänligaste land


Vi vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Det ska även i fortsättningen vara tryggt att växa upp i Finland. Finlands politik har på många sätt varit framgångsrik. Vår...

Läs mer