Vi vill se fler som jobbar

Arbetslivet är i ständig förändring och i takt med det ska också arbetslagstiftningen utvecklas. För att det ska vara möjligt krävs förmåga till nytänk bland arbetsmarknadsorganisationer och politiska beslutsfattare. Det ska alltid löna sig att ta emot arbete. Det ska också vara sporrande att jobba efter pensioneringen.

Vi vill tillåta lokala avtal för alla typer av företag, också sådana som inte är fackligt organiserade. Samtidigt vill vi ge arbetstagarna insyn i bolaget via en personalrepresentant till exempel i styrelsen eller något annat ledande organ.

Finland befinner sig i en kris då mängden arbetstagare inte räcker till. Såväl pensioneringar som nödvändiga tilläggsrekryteringar medför att vi behöver utländsk arbetskraft och därför behövs åtgärder för en ökad och smidigare arbetskraftsinvandring. Vi har stora utmaningar med att upprätthålla en offentlig service och ett fungerande näringsliv ifall befolkningen inte ökar betydligt.

Det är viktigt att alla unga lätt kommer in på arbetsmarknaden. Det förutsätter ett nära samarbete mellan utbildningsanordnarna och arbetsgivarna samt medvetna satsningar för att underlätta övergången till arbetslivet.

På Svenska folkpartiets initiativ har regeringen tagit fram ett nationellt program för bättre arbetshälsa. Programmet för arbetshälsa behöver få en ambitiös fortsättning även under nästa regeringsperiod. Målsättningen måste vara att under de kommande fem åren halvera sjukfrånvaro på grund av utbrändhet och för att man mår psykiskt dåligt på jobbet. Arbetsmiljöer som stöder välbefinnande är avgörande för att vi ska kunna minska på sjukpensioneringar.

Vi behöver bättre och effektivare arbetsförmedling. Arbetsförmedlingen behöver svara på olika slags behov av stöd. För dem som varit utanför arbetsmarknaden länge måste stödet utvidgas. Utmaningen med att de lediga jobben och de arbetssökande inte möts behöver åtgärdas.

Familjeledighetsreformen, som SFP arbetat för länge, har skapat möjligheter för båda föräldrarna att dela på familjeledigheterna. För att pappornas andel av ledigheterna verkligen ska växa behövs också ett attitydarbete i arbetslivet. Vårt mål är att förlänga den inkomstbundna föräldraledigheten tills dess att barnet fyllt 1 år och 6 månader.

Vi vill:

 • gradera den inkomstrelaterade dagpenningen och göra den mera sporrande genom att höja stödet i början. Vi vill att alla omfattas av den inkomstrelaterade dagpenningen. Det ska alltid löna sig att ta emot arbete.
 • se en flexibel arbetsmarknad med lokala avtal
 • slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft
 • införa en garanti kring behandlingstiderna för arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för arbetare. Behandlingstiden för ett arbetstillstånd ska inte få vara längre än 30 dagar.
 • att långtidsarbetslösa ska ha en reell möjlighet att återvända till arbetslivet
 • att lyckade pilotprojekt med individualiserat tvärsektoriellt stöd ska utvidgas till flera grupper som länge har varit utanför arbetslivet
 • fortsätta förbättra möjligheterna för arbetstagare med partiell arbetsförmåga att stanna kvar i och återvända till arbetslivet
 • sporra arbetsgivare att erbjuda fortbildning och uppmuntra till livslångt lärande
 • att det nationella programmet för bättre arbetshälsa får en fortsättning under nästa regeringsperiod
 • verka för reformer som leder till att sjukfrånvaron halveras och sjukpensioneringarna minskar
 • att arbetsmarknaden blir jämställd och att löneskillnaderna mellan könen utjämnas
 • förlänga den inkomstbundna föräldraledigheten tills dess att barnet fyllt 1 år och 6 månader

Beskattningen ska sporra till arbete och investeringar


Svenska folkpartiet vill att det alltid ska löna sig att arbeta. Du ska få mer i handen när du jobbar. Skatten på arbete behöver sänkas och skatteprogressionen får inte skärpas...

Läs mer

Vi ska ha världens bästa skola


En högklassig inlärningsstig utgör en av grundstenarna i vårt samhälle. Vi måste ha tillräcklig och behörig personal i skola, dagvård och eftis. Vi vill att alla barn får det stöd...

Läs mer