Meillä pitää olla maailman paras koulu

Laadukas oppimispolku on yksi yhteiskuntamme kulmakivistä. Meillä tulee olla riittävästi pätevää henkilökuntaa kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja iltapäivätoiminnassa. Haluamme, että kaikki lapset saavat tarvitsemaansa tukea.

Varhaiskasvatuksen tulee taata kaikille lapsille yhtäläiset edellytykset ja haluamme, että mahdollisimman moni lapsi saa osallistua siihen jo varhaisessa vaiheessa. Henkilöstön saatavuus on haaste monissa osissa maata. Se on ratkaistava lisäämällä alan houkuttelevuutta ja saamalla useampia ihmisiä hakeutumaan alan koulutukseen. Byrokratiaa tulee yksinkertaistaa, jotta henkilökunnalla on enemmän aikaa lapsille.

On huolestuttavaa, että yhä useammat peruskoulun suorittaneet oppilaat eivät hallitse lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen perustaitoja. Haluamme katkaista trendin, jossa erityisesti pojat syrjäytyvät. On syytä varmistaa, että resurssit vastaavat näitä haasteita.

Kaikilla oppilailla, opettajilla ja muulla henkilökunnalla tulee olla oikeus turvalliseen koulupäivään, jossa ketään ei kiusata. Kaikkien tulee voida tuntea yhteenkuuluvuutta ja tuntea olevansa osa yhteisöä. Tarvitsemme kouluun lisää aikuisia.

Tutkimukset osoittavat, että monet tytöt voivat huonosti. Eritoten ruotsinkielisistä koulupsykologeista ja -kuraattoreista on pulaa, ja heitä tulee kouluttaa lisää.

Ammatilliselle koulutukselle tulee antaa työrauha viimeaikaisten uudistusten jälkeen. Myös ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan lähiopetusta.

Lukiokoulutuksessa tulee painottaa enemmän yleissivistävää opetusta ja ylioppilastutkintoa tulee uudistaa niin, että se mittaa paremmin yleissivistystä.

Haluamme lakkauttaa korkeakoulujen opiskelijavalinnan ensikertalaiskiintiöt. Korkeakoulujen valintaperusteiden ei tulisi ohjata lukion opintovalintoja yhtä suuressa määrin kuin nyt.

Marinin hallitus nosti opiskelijoiden tulorajoja 50 prosentilla. Haluamme nostaa rajaa entisestään. Haluamme ennaltaehkäistä opiskelijoiden mielenterveysongelmia parantamalla heidän taloudellista tilannettaan.

HALUAMME

 • turvata oikeuden toimivaan oppimispolkuun turvaamalla opettajien ja muun osaavaan henkilöstön riittävän määrän kouluissa ja varhaiskasvatuksessa
 • muuttaa varhaiskasvatuksen pitkällä tähtäimellä maksuttomaksi
 • ottaa käyttöön kaksivuotisen esikoulun
 • varmistaa laadukkaan ruotsinkielisen opetusmateriaalin saatavuuden
 • että koulutetaan enemmän ruotsinkielisiä koulupsykologeja ja -kuraattoreita
 • että oppilas- ja opiskelijahuolto on saatavilla kouluissa ja että niillä on riittävät resurssit
 • kehittää lasten ja nuorten arkea tukevaa kouluvalmentajatoimintaa
 • torjua syrjäytymistä esimerkiksi vahvistamalla koulun, nuorisotyöpajojen ja etsivän nuorisotyön välistä yhteistyötä
 • panostaa ja kehittää opinto-ohjausta kaikilla koulutusasteilla
 • sisällyttää opetussuunnitelmaan saamelaiskulttuurin tuntemusta
 • tarjota enemmän kielikylpyjä ja -suihkuja
 • kehittää sekä ruotsin- että suomenkielistä opetusta niin, että se on peruskoulua ja toista astetta käyville oppilaille houkuttelevampaa
 • toisen kotimaisen kielen olevan pakollinen aine ylioppilastutkinnossa
 • uudistaa ylioppilastutkintoa niin, että se mittaa yleissivistystä paremmin
 • tehdä oppisopimuksista todellisen vaihtoehdon toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa
 • vahvistaa toisen asteen ammatillista koulutusta ja taata lähiopetuksen
 • lakkauttaa korkeakoulujen opiskelijavalinnan ensikertalaiskiintiöt
 • selvittää mahdollisuutta ottaa lukiodiplomi ja taiteen perusopetuksen tutkinto huomioon korkeakouluhaussa
 • taata jatkossakin maksuttoman yliopistokoulutuksen
 • että yliopistojen perusrahoitus on pitkäjänteistä ja ennakoitavaa
 • että opintotukikuukausien määrää lisätään ja että tuen jakaminen kahteen osaan lopetetaan
 • että opiskelijoiden toimeentulo turvataan korottamalla opintorahaa asteittain ja nostamalla opintotuen tulorajoja edelleen. Tukivapaiden kuukausien tulot eivät saa vaikuttaa opintotukikuukausien määrään.
 • toimia sukupuolen mukaisen segregaation vähentämiseksi koulutuksessa
 • kehittää seksuaalikasvatusta, mukaan lukien suostumuksen käsittely.

Lisää ihmisiä työelämään


Työelämä on jatkuvassa muutoksessa, ja sen myötä myös työlainsäädännön tulee kehittyä. Jotta se olisi mahdollista, tarvitaan työmarkkinajärjestöiltä ja poliittisilta päättäjiltä uudenlaista ajattelua. Työn vastaanottamisen tulee aina olla kannattavaa. Työnteko myös...

Tutustu

Suomesta maailman lapsiystävällisin maa


Haluamme Suomen olevan maailman lapsiystävällisin maa. Suomessa tulee jatkossakin olla turvallista kasvaa. Suomen harjoittama politiikka on ollut monella tapaa onnistunutta. Lapsikuolleisuusaste on alhainen ja jokaisella on subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Lasten...

Tutustu