Du ska få känna dig trygg i din vardag

Vi är stolta över det nordiska välfärdssamhälle som Finland är och som SFP varit med om att bygga upp. I vårt Finland ska du kunna leva tryggt, fri från rädsla, våld och trakasserier. Hjälpen ska alltid finnas nära när du behöver den.

Finlands inre säkerhet behöver också stärkas. För oss är det viktigt att polisens, räddningsväsendets och nödcentralernas resurser tryggas. Vi har sett en oroväckande utveckling i Sverige där kriminella gäng nu fått ett starkt fotfäste. En liknande utveckling måste förebyggas i Finland. Idag har polisen inte tillräckliga resurser att utreda alla brott, och tiden räcker inte till för det förebyggande arbetet. Därför vill vi ha 8 200 poliser i Finland. Idag har vi ca 7 500 och det räcker inte till.

För att säkerställa en jämlik tillgång till räddningstjänster i hela landet krävs det att vi utbildar fler räddare. Avtalsbrandkårerna och den frivilliga sjöräddningen spelar en viktig roll inom räddningsväsendet, speciellt i glesbygden, och deras verksamhetsförutsättningar måste tryggas.

I Finland kan vi lita på våra domstolar och myndigheter och att alla behandlas lika inför lagen. Våra grundläggande samhällsinstitutioners resurser behöver tryggas i alla lägen.

Finlands försörjningsberedskap är globalt sett väldigt god. Samarbetet på nordisk nivå inom försörjningsberedskapen ska förstärkas.

Vi vill:

 • trygga resurserna för polisen och rättsvården
 • höja inkomstgränserna för rättshjälp
 • garantera tillräckliga resurser för ett fungerande räddningsväsende samt nödcentralsverksamhet i hela landet
 • att den svenskspråkiga räddningsutbildningen sker i Helsingfors och ordnas minst vart tredje år
 • förebygga våld i par- och närrelationer
 • öka antalet skyddshemsplatser och kriscenter för våldtäktsoffer
 • ingripa effektivare mot hatretorik och riktade trakasserier
 • utbilda personalen inom polis- och rättsväsendet angående våld inom par- och närrelationer samt människohandelsbrott
 • hjälpa och skydda offer för människohandel och trygga straffriheten för offer som tvingats till brott
 • säkerställa verksamhetsförutsättningarna för den nationella utredningsgruppen för människohandelsbrott
 • förebygga våld mot polisen, vård- och räddningspersonal samt andra i klientarbete
 • minska nätbrottsligheten, särskilt för att bekämpa sexuellt våld mot barn och unga på nätet
 • trygga resurserna för jämställdhets-, diskriminerings-, äldre- och barnombudsmännen

Inledning


Friheten är det mest värdefulla vi har. Det har vi blivit påminda om i synnerhet efter Rysslands brutala invasion i Ukraina. Samtidigt har vi påmints om att inget ska tas...

Läs mer

Vi arbetar för en ansvarsfull ekonomisk politik


De senaste åren har varit tuffa på många sätt och den offentliga ekonomin har utmanats både nationellt och globalt. Trots det har Finland klarat sig bra. Svenska folkpartiet har konsekvent...

Läs mer