Vi behöver en fungerande infrastruktur och goda kommunikationer

Finland är ett stort land och därför är det viktigt att vår infrastruktur såsom vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser är i skick. Vi har en stor reparationsskuld som vi behöver åtgärda. Även det lägre vägnätet behöver få tillräckliga resurser. Goda kommunikationer är en förutsättning för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt Finland.

En fungerande spårtrafik är viktig för både våra förbindelser och för att vi ska nå våra klimatmål. Vi vill ha ett fungerande bannät. Vi behöver underhålla och utveckla det existerande bannätet samtidigt som nya linjer planeras.

Vi vill satsa på en smidig kollektivtrafik och fungerande gång- och cykelbanor. Personbilar kommer även framöver att behövas. Det ska finnas tillräckligt med laddnings- och tankningsinfrastruktur för hållbar personbilstrafik. Med tanke på Finlands näringsliv är det viktigt att trygga transportsektorns verksamhetsförutsättningar.

Finlands geografiska läge innebär att vi är beroende av sjötransporter. Det är därför helt avgörande att våra hamnar och farleder hålls i skick. Förutsättningarna för vintersjöfarten bör tryggas. Goda kommunikationer omfattar även färje- och skärgårdstrafiken och måste garanteras.

Vi vill:

  • att det görs större satsningar på underhåll och reparation av vårt vägnät
  • att även det lägre statliga vägnätet underhålls, och att vägar som årligen förses med viktbegränsningar måste renoveras
  • främja en smidig kollektivtrafik till ett rimligt pris
  • utveckla och underhålla vårt järnvägsnät
  • att Helsingfors-Vanda flygplats ställning som viktig internationell knutpunkt fortsätter att utvecklas och att de regionala flygplatsernas verksamhetsförutsättningar tryggas
  • säkra en fungerande skärgårdstrafik och elektrifiera våra vägfärjor
  • att våra hamnar och farleder hålls i skick för att trygga vår utrikeshandel och försörjningsberedskap
  • trygga förutsättningarna för vintersjöfarten
  • att Finland ska utnyttja digitaliseringens möjligheter och främja dem också inom delningsekonomin och transportsektorn

En levande kultursektor och mångsidiga motionsmöjligheter skapar välbefinnande


Kultur, konst och motion har en viktig roll i vårt samhälle och stärker välbefinnandet och skapar sysselsättning. Efter de utmanande åren med coronapandemin behöver vi verka för en blomstrande kultursektor...

Läs mer

Städerna utgör kärnan i våra tillväxtcentrum


Vi behöver både livskraftiga städer och en levande landsbygd. Vi har olika typer av städer i vårt land och de ska få utvecklas utgående från sina egna styrkor. Vi vill...

Läs mer