Ett tvåspråkigt Finland är en rikedom

Vi vill se ett Finland där alla kan leva sin vardag på våra två nationalspråk,
svenska och finska. Svenska folkpartiet är den bästa garanten för ett levande tvåspråkigt Finland. Finlands tvåspråkighet ska förvaltas väl och fungera också i praktiken.

För att servicen i framtiden ska kunna tryggas på båda nationalspråken vill vi se över de formella kraven på språkkunskaperna så att också svenskspråkiga ska kunna söka offentliga tjänster utan krav på fullständiga kunskaper i finska.

Under pågående regeringsperiod har SFP sett till att en ny nationalspråksstrategi utarbetats. Nu vill vi att åtgärderna i den förverkligas i praktiken.

För att sporra och motivera arbetstagare att använda det andra inhemska borde olika typer av språktillägg användas mer.

Vi vill tidigarelägga språkundervisningen i skolan och säkerställa att det finns tillräckligt med timresurser för språkundervisning, och utöka satsningar på språkbad, språkduschar och andra fungerande språkinlärningsmetoder. Vi behöver utbilda fler språkbadslärare för att kunna tillgodose det intresse för språkbad och språkduschar som finns bland barnfamiljer.

Vi vill:

  • att åtgärderna i den nya nationalspråksstrategin förverkligas i praktiken
  • att det införs omvända och anpassade språkkompetenskrav inom den statliga förvaltningen
  • att språktillägg används och är tillräckligt motiverande
  • att språkexamina som gäller utmärkta kunskaper i finska och svenska, det så kallade stora språkprovet, ska vara avgiftsfritt
  • fortsätta arbeta för svenskspråkiga lösningar som omfattar bildningsväsendet, kulturen, förenings- och organisationslivet, massmedierna och kyrkan
  • säkerställa public service på bägge inhemska språken och för grupper med särskilda behov. Vi vill se mera svenskspråkiga och nordiska tv-program på YLE samt mera textade program.
  • bevara och stärka det finlandssvenska teckenspråket
  • att språkkonsekvensbedömningar görs i ett tidigt skede av lagberedning och annan beredning
  • att du alltid ska kunna lita på att man i våra domstolar, utsökningsväsendet och hos polisen samt i kontakt med andra myndigheter blir bemött korrekt på svenska
  • att det utbildas tillräckligt med poliser, nödcentralsoperatörer samt annan personal som kan svenska

Finland ska vara en föregångare inom det digitala


Digitaliseringen utgör en av pusselbitarna till ett framgångsrikt Finland. Digitaliseringen behöver främjas såväl inom det offentliga som det privata. Vi behöver satsningar för att nå världstoppen inom digitaliseringen, och för...

Läs mer

En levande kultursektor och mångsidiga motionsmöjligheter skapar välbefinnande


Kultur, konst och motion har en viktig roll i vårt samhälle och stärker välbefinnandet och skapar sysselsättning. Efter de utmanande åren med coronapandemin behöver vi verka för en blomstrande kultursektor...

Läs mer