411

Heidi Himmanen

Valkrets: Nyland

"Min vision är att Finland är världens tryggaste och ekonomiskt, ekologiskt, och socialt mest hållbara land. Våra skolor är världens bästa vårt folk är världens lyckligaste."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag heter Heidi är 43 år, tvåspråkig, mamma, teknologie doktor, digiproffs, befrämjare av innovationer, statlig tjänsteman, löjtnant i reserven och stadsfullmäktigeledamot med mod och kunskaper att sträva efter nya, bättre lösningar. Jag är din kandidat i Nyland.

Finlands framgång bygger på utbildning, forskning och kunnande. Vi behöver det nordiska välfärdssamhället, ren natur, fungerande infrastruktur och ett starkt internationellt samarbete, inklusive försvar och NATO. Vi borde sluta leva på skuld, dvs. ta lån av våra barn. Ett fungerande välfärdssamhälle behöver ett framgångsrikt näringsliv.

Namn: Heidi Himmanen
Födelseår: 1979
Titel: ledande sakkunnig, TkD
E-post: heidi.himmanen@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Trygghet och säkerhet

Jag vill att Finland ska vara världens säkraste och tryggaste land för alla som bor, arbetar och vistas här.

Försvaret och det kommande Nato-medlemskapet kräver fortgående satsningar. Dessutom måste vi tänka mer på den övergripande säkerheten i samhället, den som vi alla bidrar till. Viktiga fokusområden är social- och hälsovårdens bärkraft, inhemsk energi- och livsmedelsproduktion samt allas egna beredskap. Vi ska fortsätta dela kunskap och förståelse, genomföra beredskapsövningar, skydda vår kritiska infrastruktur och öka medieläskunnigheten.

Det ska vara tryggt att leva och röra sig på gatorna. Vi måste göra vårt yttersta för att förhindra brott och våld i samhället och i hemmen.

Trygghet är en fungerande vardag: att vi alla har viktiga människor och meningsfullt innehåll i våra liv, tillräckligt med pengar för att leva och tillit till att vi får hjälp när det behövs. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid de medmänniskor som behöver stöd: barn, unga och familjer, de med utmaningar på grund av fysiska eller psykiska hinder eller sjukdomar, de som står inför ekonomiska utmaningar, brottsoffer.

I Finland har vi alla förutsättningar för ett gott liv. Finland har trots allt redan blivit utsett till världens lyckligaste land för femte gången. Låt oss hålla alla delaktiga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Forskning och innovation

En omställning till ett mer hållbart och digitaliserat samhälle pågår. Finland har alla möjligheter att hjälpa hela världen att bli mer hållbar men vägen dit måste också vara hållbar för vår ekonomi och vårt samhälle. Jag tror att hållbara satsningar på bland andra energi, digitalisering, infrastruktur och näringslivets framgångsmöjligheter möjliggör att vi och kommande generationer kan njuta av den vackra rena finländska naturen och det nordiska välfärdssamhällets möjligheter.

Vårt näringsliv har ypperliga möjligheter att ta fram innovationer och nya lösningar för att göra Finland och världen mera hållbara och samtidigt hämta mer ekonomisk välfärd. Den finländska exportindustrins framgång är grunden för vår ekonomiska välfärd, som möjliggör vårt nordiska välfärdssamhälle. Det kräver givetvis också ekonomiska satsningar på forskning, utveckling och innovationer av både den offentliga och den privata sektorn.

Digitaliseringen skapar möjligheter att framgångsrikt genomföra de stora och strukturella förändringar som samhället genomgår just nu. Vi ska ställa medborgarna och näringslivet i centrum för serviceutvecklingen. Finland är på första plats i EU:s digitaliseringsranking rankning och finländarnas digikompetens är bäst i EU (DESI-indexet 2022). Hållbar digitalteknologi hjälper EU att nå målet för kolneutralitet 2050.

SFPs pressmeddelande 2.11.2022:
Heidi Himmanen leder arbetet med att ta fram SFP:s energipolitiska program https://sfp.fi/artiklar/heidi-himmanen-leder-arbetet-med-att-ta-fram-sfps-energipolitiska-program/

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Världens bästa skola tillbaka!

Jag vill att det finländska utbildningssystemet skall vara bäst i världen. Finland har toppat PISA-mätningarna, som mäter utbildningens nivå och inlärning, i flera år. En tydlig samhällstrend är att också att klyftorna mellan unga har blivit större och det finns allt fler skolelever och unga vuxna med olika specialbehov och psykiska utmaningar. Jag vill att vi satsar på barn och unga, från småbarnsfostran, grundskola, andra stadiet (bl.a. gymnasier och yrkesutbildning) till universitet och högskolor. Även arbetslivet kräver möjligheter till fortbildning och färdigheter för ett livslångt lärande. Utbildning och kunnande är grunden till Finlands framgång!

Enligt PISA-mätningen 2018, där betoningen var på läsförståelse, var finländska unga bland de bästa. En granskning på längre sikt visar att trenden för läskunnigheten är sjunkande i Finland och i OECD-länderna i genomsnitt. Även kunskaperna i naturvetenskaper och matematik har sjunkit på längre sikt. Vi måste se till att vår läroplan är balanserad och lärarna garanteras förutsättningar att göra ett gott arbete och förhållandena i skolorna är på god nivå i hela Finland.

Läs mer i vårt valprogram ›