132

Tomas Björkroth

Valkrets: Egentliga Finland

"Politik, som Finland håller för"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Finlands grönaste SFP:are.

Jag är Filosofie magister i miljöbiologi från Åbo Akademi. De senaste tio åren har jag arbetat som enhetschef på Axxells naturbruksenhet i Brusaby på Kimitoön. Innan tiden inom yrkesutbildningen var jag företagare och projektkonsult inom besöksnäring och miljö.

Jag bor i skärgårdsstaden Pargas med min fru Sari som är psykolog och våra tre söner - samt en tax.

Jag är verksamhetsledare för Pargas jaktvårdsförening, trivs på golfbanan och tycker om långa, lugna länkar.

Jag är fullmäktigeledamot och gruppordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas. Inom partiet är jag också ordinarie medlem och vice ordförande i SFP:s partifullmäktige och vice ordförande i partiets kretsorganisation i Egentliga Finland.

Namn: Tomas Björkroth
Födelseår: 1970
Hemort: Pargas
Titel: Filosofie magister, enhetschef
E-post: tomas.bjorkroth@axxell.fi
Tel: 044 739 7276
www: https://tomasbjorkroth.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

Det finns en gräns för vad vi klarar av som stat, som land och som folk. Då gränsen överskrids, växer bördan någon annanstans.

Med mina beslut vill jag försäkra, att bördan inte blir för tung att bära.

Därför gör jag inte ekonomiska beslut som naturen eller människan inte klarar av, eller miljöbeslut som kassan inte håller för.

Politik kan jämföras med naturens kretslopp: man behöver se helheten, eftersom varje beslut påverkar allting. Bara genom att förstå helheten kan man göra politik, som Finland håller för.

LÖFTEN

Jag vill att mina barn skall få njuta av Skärgårdshavet som jag minns det från min egen barndom.

Som riksdagsledamot skulle jag arbeta för att frångå fossila bränslen i uppvärmning, återvinna jordbrukets näringsämnen, förbättra avloppsvattenreningen, öka samarbetet och följa HELCOM:s rekommendationer, värna om fisket och levnadsförutsättningarna i skärgården överlag.

Jag vill att vi skall utnyttja våra naturresurser hållbart, så att också kommande generationer har tillgång till samma resurser.

Som riksdagsledamot skulle jag arbeta för ett helhetstänk i vår energiproduktion och -användning, utveckla skogsvården så att kolsänkan bibehålls i våra skogar, höja förädlingsgraden för skogsindustrins produkter, utveckla vår livsmedelsproduktion med fokus på klimat och miljö samt djurens välmående.

Jag vill också förbättra förutsättningarna till långsiktigt utvecklingsarbete och investeringar för företag som förverkligar den gröna omställningen och utvecklar den cirkulära ekonomin.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Bärkraften i Finland förstärks då vi satsar på innovationer, som föder ny affärsverksamhet, som stärker ekonomin, med vilken vi kan stärka utbildningen.

Grunden för Finlands konkurrenskraft ligger i en hög utbildningsnivå. Samarbete mellan högskolor och näringsliv skapar en positiv spiral av innovationer och tillväxtföretag.

Det är viktigt att unga får ett arbete genast efter sin examen. Ett fungerande samarbete mellan skolor och näringsliv underlättar steget ut i arbetslivet. För att upprätthålla kunnandenivån behöver vi också trygga möjligheten till fortbildning och livslångt lärande.

Det finska utbildningssystemet och högskolorna är en stor jämlikhetsfaktor i vårt samhälle. Om vi vill uppmuntra till utbildning och öka jämlikheten skall utbildning vara gratis på alla stadier.

Vi har inte råd att stänga portarna till utbildning för någon.

LÖFTEN

Som riksdagsledamot skulle jag arbeta för
- att utbildning är gratis på alla stadier
- att det finns tillräckligt med resurser för utbildning, forskning och utveckling

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn och unga

Barn och ungdomar är vår framtid och därför är det viktigt att satsa just på dem.

Livets första tusen dagar avgör mycket.

Rådgivning, sjukvårdstjänster under graviditet och förlossning, liksom mångprofessionella stödtjänster för barnfamiljer är satsningar som genererar välmående direkt.

Satsningar i ett tidigt skede är också investeringar som betalar sig tillbaka, såväl för individen som för samhället långt in i framtiden.

Corona och tiden efter pandemin har lämnat sina spår i ungdomen.

Unga upplever en allmän ångest också över klimatfrågan, kriget i Europa och världsläget i allmänhet.

Var fjärde finländare får en diagnos för någon psykisk störning under sitt liv. Utbildning, arbete och en stabil utkomst förebygger psykiska störningar.

Barn och unga är vår framtid. Därför är en satsning på barn och unga är en investering i Finlands bärkraft och möjligheten att i framtiden upprätthålla t ex en kvalitativ åldringsvård.

LÖFTEN

Jag har förbundit mig till Centralförbundet för barnskyddets ”Ge barnen din röst”-kampanj. I och med kampanjen lovar jag att trygga barns och ungas välmående, ta hänsyn till barnets rättigheter i beslutsfattandet och stärka familjernas framtidstro.

Som riksdagsledamot skulle jag arbeta för att psykisk vård och terapitjänster är gratis för personer upp till 29 år.

Läs mer i vårt valprogram ›