101

Satu Roberg

Valkrets: Helsingfors

"Kultur, utbildning och välmående är viktiga grundfundament i vårt samhälle "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är rektor, lärare och musikvetare. Jag vill jobba för utbildning, kultur och välbefinnande. I över 30 år har jag arbetat med dessa frågor, både på fältet som ledare och direktör för utbildningsanstalter och konstinstitutioner. Därför är dessa frågor viktiga för mig. Utbildning, kultur och välbefinnande tillhör oss alla, i alla åldrar. För att bevara den nuvarande nivån i vårt samhälle och förbättra befintliga svagheter och problem måste vi också föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Utan välfärd finns det ingen ekonomi och utan ekonomi finns det ingen välfärd. Därför måste vi utveckla Finland enligt principen om hållbar utveckling, där man i beslutsfattandet tar hänsyn till människorna, miljön och ekonomin.

Läs mer om mina teman i nedanstående lista. Mina tankar om kultur och utbildning hittar du under respektive rubriker. För teman som rör välbefinnande, t.ex. psykisk hälsa, värdigt åldrande och äldreomsorg, se social- och hälsovård.

Jag är medlem i Sivistas näringspolitisk utskott, SFP:s utbildningspolitiska utskott och SFP:s stadspolitiska utskott. Jag är medlem av SFP:s kretsstyrelse i Helsingfors och styrelsemedlem i SFP i Munksnejden.

Även om kulturella och konstnärliga evenemang är en viktig del av min vardag och fritid, kan du också hitta mig på idrottsplatser eller i naturen. Jag kopplar av bäst genom att vara med min familj, göra promenader ute i naturen med vår hund eller läsa en bra bok.
Kontakta mig gärna om du vill diskutera mer med mig. Jag är din röst i dessa frågor!

Namn: Satu Roberg
Födelseår: 1970
Hemort: Helsingfors
Titel: Rektor, musikvetare (FM)
E-post: satu.roberg@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Utbildning

Vi får inte skära i utbildning och forskning. Hela utbildningssektorn, från småbarnspedagogik till högre utbildning, måste få arbetsro. Utbildningspolitiken måste vara långsiktig och sträcka sig över regeringsperioder. För att åtgärda bristen på personal inom småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen måste lärarutbildningen utökas i huvudstadsregionen. Konstutbildningen och den grundläggande konstutbildningen måste stärkas, och ta i beaktanalla åldersgrupper från småbarnspedagogik till andra stadiet. Vi behöver fler utbildningsplatser för ungdomar med särskilda behov och funktionshinder i huvudstadsregionen och starkare stödåtgärder för att främja deras sysselsättning. Antalet platser för högre utbildning i huvudstadsregionen bör ökas för att säkerställa en tillräcklig arbetskraft. Forsknings- och utvecklingsarbetet inom den högre utbildningen måste ökas för att skapa nya innovationer och på så sätt stimulera vår ekonomi. Vi måste investera i kontinuerligt lärande för vuxna. Förnyelse av kompetensen kommer att vara en av de viktigaste möjligheterna och utmaningarna för vårt samhälle under de kommande åren.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Finansieringen av kultursektorns andel av statsbudgeten borde lyftas till en procent.
Kultur är en investering i framtiden. Det är vår nations de viktigaste kapital. Vi måste inse kultursektorns betydelse och potential som en viktig faktor för välbefinnande, social utveckling och en hållbar framtid. Deltagande måste vara möjligt på lika villkor i hela landet och för alla oberoende inkomst.

Kultur- och evenemangsbranschen är inte en kostnad, utan en viktig resurs för näringslivet och har en god potential för tillväxt. Rätt riktad är detta fråga om en investering som återbetalar sig själv både finansiellt och mätt i välmående. Konst- och kulturlivets förmåga att förnya samhället och stärka ekonomin har inte utnyttjats tillräckligt: De kreativa branscherna är globalt sett viktiga ekonomiska verksamhetsområden.

Kultur- och evenemangsbranschen har också en betydande roll som sysselsättare. En stor del av dem som arbetar inom sektorn är egenföretagare eller sysselsätter sig själva. Problemet är det att systemet för social trygghet inte fungerar för det jobb som utförs på kulturfältet. För att reda ut problemet skall man i regeringsprogrammet ha en skrivelse om att systemet för den sociala omsorgen skall uppdateras så att det också omfattar de som sysselsätter sig själv oberoende av bransch och anställning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

När det gäller välbefinnande är de viktigaste frågor för mig psykisk hälsa och äldreomsorg i alla åldersgrupper. För att garantera välbefinnande måste de förebyggande åtgärderna stärkas, både för barn och ungdomar och för vuxna och äldre. Problem med mental och psykisk hälsa har på senaste tiden sett en drastisk ökning. Barn och ungdomar har stora problem att få tillgång till de tjänster de behöver. Förutom tillräckliga barn- och ungdomspsykiatriska resurser behövs stöd med låg tröskel, inlärning av färdigheter i psykisk hälsa och aktiviteter i samhället, t.ex. hobbyer, som främjar psykiskt välbefinnande.

Vi får inte glömma vår växande andel äldre. För att vidareutveckla vårt samhälle behöver vi ett starkt engagemang från de äldre. Det finns många av dem som är friska och vill vara aktiva medlemmar i samhället, även på arbetsplatsen. Vi måste ge pensionärer möjlighet att arbeta i avlönat arbete vid sidan av pensionen genom att stödja sysselsättningen genom beskattning.
Vi får inte heller glömma de pensionärer som är friska och vill stanna kvar på arbetsmarknaden efter pensioneringen eller fungera självständigt och aktivt i samhället. Vi måste till exempel satsa på att stärka den digitala kompetensen hos äldre.
Vi måste också ta hand om dem som inte längre kan vara aktiva. Stadsplaneringen måste ta bättre hänsyn till de utmaningar som äldre människor står inför när det gäller rörlighet.
Vi behöver bostadslösningar som främjar gemenskapskänsla och ett aktivt liv i en säker miljö. Äldre människor har rätt att åldras med värdighet och ingen ska lämnas ensam.
Pensionärer spelar en viktig roll som anhörigvårdare. Lagen om anhörigvårdare måste reformeras så att det ska bli lättare att förena arbete och anhörigvård.

Läs mer i vårt valprogram ›