416

Petra Lind

Valkrets: Nyland

"För en smidig, fungerande och hållbar vardag."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Ex-Borgåbo bosatt i Askola med ett hjärta som klappar varmt för hela östra Nyland.
Filosofie magister med en gedigen bakgrund som tidningsjournalist. Jobbar numera med företagskommunikation och sysslar med politik på fritiden. Idrottsfrälst kultur- och litteraturvän, numera även moccarutsbakande basketjuniormamma och hundägare.

Reporterjobbet har gett förtrogenhet med regionen, på alla samhällsnivåer. Jag är nyfiken, vetgirig och frågvis och vill påverka samhället i positiv riktning.

Jag ställde upp i kommunalvalet 2021 och blev SFP:s första invalda representant någonsin i Askola. Är även förtroendevald inom Östra Nylands välfärdsområde.

Obunden  
Namn: Petra Lind
Födelseår: 1975
Hemort: Askola
Titel: Kommunikationskoordinator, journalist
E-post: petra.lind@askola.fi

Viktiga politiska frågor

Landsbygd och skärgård

Glesbygdens livskraft är en prioritet för mig: Det ska gå att leva en smidig vardag – bo, jobba, må bra, trivas och ha hobbyer – även bortom tätorten. Jag vill jobba för att skola, butik, bibliotek, vårdcentral och annan basservice finns inom rimligt räckhåll också på landsbygden och i skärgården.

Det vi behöver är en aktiv och nyanserad politik. Vi måste i högre grad än hittills ta fasta på glesbygdens styrkor, vi måste bromsa bortflyttningstrenden och i stället stötta dem som vill slå ner bopålarna eller idka företagsverksamhet i mera perifera områden.

Distansarbete har blivit en del av den nya normen. Det ska vi uppmuntra bland annat genom att främja deltidsboende och den vägen skapa möjligheter för lokala näringsidkare. Våra inhemska producenter är livsviktiga; det är turbulenta tider och vi måste arbeta för lösningar som garanterar vår självförsörjning.

Lokalsamhällets hjärta bultar tryggt bara vi stöttar varandra. För mig är det viktigt att stärka vi-känslan i östra Nyland och driva frågor som är väsentliga för den östnyländska gemenskapen på stort.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trafik och kommunikation

Det ligger ett mervärde i goda kommunikationer, i att folk kan röra sig smidigt mellan hem, jobb och hobbyer. Vi måste satsa mera på att underhålla och reparera det existerande vägnätet samtidigt som vi blickar framåt och banar väg för hållbara, innovativa trafiklösningar som betjänar bättre än dagens upplägg.

Spårtrafiken från Helsingfors via Borgå och vidare österut är en knäckfråga. Jag vill främja flexibla trafikupplägg som gör det möjligt att lämna bilen hemma och åka kollektivt, vid vettiga tidpunkter och till ett rimligt pris.

Kommunikation är mera än vägar och trafik i traditionell bemärkelse. Snabb uppkoppling via fiber är en grundläggande förutsättning i vår alltmer digitaliserade vardag och något som vi behöver prioritera. Fungerande nätförbindelser är ett villkor för distansjobb och företagande också på glesbygden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Hållbarhetsfrågor är något som i högre grad än hittills måste vägas in i beslutsfattandet på alla nivåer. Vi har helt enkelt inte råd att tumma på naturens mångfald och ge vika för fortsatt överexploatering av naturresurser.

Klimatförändringen försvinner ingenstans och mitt Finland är en miljöföregångare där hållbara val står högt i kurs. Vi måste jobba för innovativa, klimatsmarta lösningar, vi behöver skapa hållbara produkter och tjänster, vi måste återvinna mera och lära oss att konsumera ansvarsfullt. Vi behöver också ett långsiktigt skogsbruk och ett Östersjön fritt från orenat tvättvatten från fartyg.

Energitillgången i Finland är en knäckfråga. Var och en av oss kan bli bättre på att spara energi, men vi måste också satsa på att öka andelen förnybar energi och främja utvecklingen av utsläppssnåla, inhemska drivmedel.

Läs mer i vårt valprogram ›