418

Mathew Mailaparampil

Valkrets: Nyland

"Jag arbetar med dig för förändring"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Mathew Mailaparampil är utbildad som diplomingenjör (DI) och har också varit företagare. Han bor med sin frun Catherine och 5 barn i Dalsvik, Esbo. Både Mathew och Catherine jobbar inom ICT-sektorn.

Mathew Mailaparampil är född i Indien och är finsk och fransk medborgare. Han kom till Finland för 23 år sedan som studerande. Han arbetade några år som forskare på Tammerfors tekniska universitet, och började därefter jobba på telefonföretaget NOKIA med olika uppgifter. Senare blev han företagare inom digital teknik och fastigheter. Han är också associerad med insamlingsaktiviteter och innovationsprojekt. Under denna period fann han att SFP:s politik och värderingar överensstämmer med hans ethos. Av denna anledning kandiderar han för SFP och ser fram emot att arbeta med dig för förändring.

Namn: Mathew Mailaparampil
Födelseår: 1976
Hemort: Esbo
Titel: DI
E-post: info@mathew.fi
Tel: 0400342986
www: https://mathew.fi/

Viktiga politiska frågor

Barn och unga

Som pappa till 5 barn har jag full förståelse för vikten av att investera i barn och främja deras välbefinnande. Jag kommer att förespråka åtgärder för att stödja tidig barndomsutveckling, inklusive tillgång till tidig utbildning och barnomsorg av hög kvalitet. Detta kommer att inkludera fokus på att utbilda och anställa fler vårdpersonal och psykiatrisk personal i skolor.

Jag kommer att göra mitt bästa för att stödja familjer i att ge dem de resurser de behöver för att ta hand om sina barn, inklusive föräldraledighet och familjevänliga arbetsplatser. Jag kommer att betona
vikten av att skydda barn från våld, övergrepp och försummelse, och att ge dem säkra och stödjande miljöer att växa och frodas i.

Jag kommer att ta upp andra frågor som rör ungdomar, inklusive behovet av att ge unga människor tillgång till utbildning, träning och sysselsättningsmöjligheter, och att stödja deras psykiska hälsa och välbefinnande. Jag kommer att kämpa för vikten av att satsa på barn och ungdom, och att arbeta för att skapa ett samhälle där alla unga har möjlighet att nå sin fulla potential.

INGEN FRAMTID UTAN VÄLBEFINNANDE BLAND UNGA

Vi inser vikten av att främja välbefinnande bland unga människor för en ljusare framtid. Vi lovar att stödja ungdomsinitiativ och investera i utbildning och mentalvård för att se till att unga människor har de resurser och det stöd de behöver för att lyckas.

Vi kommer att arbeta för att minska mobbning och främja tolerans och ömsesidig respekt bland unga med alla bakgrunder. Vi kommer också att stödja insatser för att bekämpa missbruk och främja en hälsosam livsstil, inklusive tillgång till sport- och fritidsaktiviteter.

Dessutom tror vi på att investera i prisvärda bostäder och minska hemlösheten för att ge unga människor stabila och trygga levnadsvillkor. Vi är engagerade i att säkerställa att varje
ung person i Finland har möjlighet att trivas och nå sin fulla potential.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Jag kommer att prioritera att betona vikten av att vidta åtgärder för att skydda miljön och bekämpa klimatförändringarna. Jag kommer att förespråka politik som främjar hållbar utveckling,
inklusive investeringar i förnybar energi, energieffektivitet och hållbara transporter.

Jag tror att Finland kan ta en ledande roll i internationella ansträngningar för att hantera klimatförändringar och minska utsläppen av växthusgaser. Jag kommer att betona vikten av att bevara Finlands naturresurser och biologiska mångfald för kommande generationer.

Vårt partis vision för miljön kommer att prioritera hållbarhet och ansvarsfullt förvaltande av planeten.

VI HAR BARA EN PLANET

Vi som parti förstår vikten av att skydda vår planet och bevara den för framtida generationer. Vi lovar att stödja insatser för att bekämpa klimatförändringar och främja hållbarhet genom att investera i förnybara energikällor och främja energieffektivitet.

Vi tror på att minska avfall och föroreningar och främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster genom att stödja utvecklingen av modeller för cirkulär ekonomi. Vi kommer att arbeta för att skydda Finlands unika naturmiljö och biologiska mångfald, inklusive att främja hållbara skogsbruksmetoder och minska användningen av bekämpningsmedel och andra skadliga kemikalier.

Vi är engagerade i att bygga en framtid där vi prioriterar vår planets hälsa och lever i harmoni med naturen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Jag stöder mitt partis vision för en ansvarsfull och hållbar ekonomisk politik som prioriterar tillväxt, skapande av jobb och socialt ansvar, och jag kommer att förespråka politik som stöder små och medelstora företag (SMF), samt åtgärder för att uppmuntra innovation och entreprenörskap .

Jag kommer att främja vikten av att investera i utbildning och kompetensträning för att säkerställa att Finland har en kompetent och anpassningsbar arbetskraft som kan konkurrera i en snabbt föränderlig global ekonomi. Vår ekonomiska vision betonar vikten av socialt ansvar, med fokus på att främja hållbar utveckling och säkerställa att ekonomisk tillväxt gynnar alla samhällsmedlemmar.

Jag kommer att förespråka en balanserad och framåtblickande strategi för ekonomisk politik som stöder tillväxt, skapande av jobb och socialt ansvar.

ARBETA MOT EN ANSVARSFULL EKONOMISK POLITIK

Som parti lovar vi att arbeta för en ansvarsfull ekonomisk politik som skapar nya arbetstillfällen, stödjer små och medelstora företag och främjar internationell konkurrenskraft.

Vi kommer att investera i utbildning och forskning för att stärka Finlands konkurrenskraft och främja innovation. Vi kommer att stödja hållbara jord- och skogsbrukssektorer och främja regional utveckling genom att investera i infrastruktur för att stödja lokala samhällen.

Vi kommer också att främja den cirkulära ekonomin, minska avfall och föroreningar och stödja hållbar turism och kulturarv. Vi tror på ett rättvist och effektivt skattesystem som uppmuntrar entreprenörskap och ekonomisk tillväxt samtidigt som vi tar hänsyn till socialt och miljömässigt ansvar.

Läs mer i vårt valprogram ›