108

Kristian Wahlbeck

Valkrets: Helsingfors

"Ingen hälsa utan psykisk hälsa. Jag vill arbeta för allas rätt till psykisk hälsa i ett klimatsmart och tryggt Finland med god utbildning för alla."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är specialläkare i psykiatri och psykoterapeut från östra Helsingfors. Till vardags arbetar jag som ledande sakkunnig vid MIELI Psykisk Hälsa Finland rf och deltid som forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). I bagaget har jag också egen erfarenhet av psykoterapi.

Det psykiska välbefinnandet byggs bäst upp i ett demokratiskt samhälle som ger alla lika villkor och respekterar alla mänskliga rättigheter. Grunden för välfärden läggs genom satsningar på barn och unga. Jag vill arbeta för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Finland, och vill satsa på kolneutralitet och utbildning.

Jag har gått min demokratiskola i försvaret av Lappviksområdet i Helsingfors som ett öppet område för psykisk hälsa ur natur och kultur.

Namn: Kristian Wahlbeck
Födelseår: 1960
Hemort: Helsingfors
Titel: specialläkare i psykiatri, forskningsprofessor
E-post: kristian.wahlbeck@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Social- och hälsovård

Alla i Finland ska ha rätt till en högklassig hälso- och sjukvård, oberoende av om du är medborgare, flykting eller papperslös. Språkliga aspekter ska beaktas i vårdens servicestigar och val av vårdplats.

Social- och hälsovården ska vara en attraktiv arbetsplats, Vi behöver ett nationellt program för att lösa personalbristen inom vården.

Både samhället och individerna vinner på att vi satsar på hälsofrämjande insatser och förebyggande arbete - och det ger också stora inbesparingar i vårdkostnaderna. Staten ska stöda kommunerna i deras friskvårdsarbete.

Jag vill arbeta för att verkställa den nationella strategin för psykisk hälsa och stöda välfärdsområdena att satsa på vår tids största folkhälsoproblem, den psykiska ohälsan. Jag vill se en terapigaranti i primärvården för hjälp i rätt tid -det ger mindre lidande, bättre behandlingsresultat och stora inbesparingar. Universitetens psykoterapeututbildning skall göra kostnadsfri, för att råda bot på terapeutbristen. Den psykiska hälsan ska bli en nationell prioritet.

Unga behöver ro att växa och utvecklas. Jag vill ta tag i det ökande illabefinnandet bland unga genom att utveckla skolorna och stärka föräldraskapsstödet. Skadligt innehåll i sociala medier ska regleras.

Ålderdomen skall vara trygg och äldrevården mänsklig. Jag vill arbeta för ett minnesvänligt samhälle och mera stöd till anhörigvårdarna.

Socialskyddet ska förnyas för att avlägsna flitfällorna. Kostnadstaket för olika sjukvårds-, medicin- och resekostnader ska vara gemensamt och fördelas etappvis under året. Våra grundrättigheterna ska förstärkas och olika alternativ till tvångsvård ska tas fram.

Finland ska ta ansvar för de som är utsatta. Jag vill se en strängare reglering av snabblån och förbud av marknadsföring av snabblån. FPA-taxin ska fungera och man ska kunna använda sig av en bekant chaufför. Vi behöver brukarrum för att minska överdödligheten bland missbrukare.

VILL DU KOMMENTERA? ÄR DET NÅGOT DU VILL TILLFOGA? DU KAN BIDRA TILL MITT VALPROGRAM HÄR: bit.ly/wahlbeck_shv

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Vi bär alla ett ansvar för jordens framtid, för att skydda naturens mångfald och stoppa klimatuppvärmningen. Jag vill bidra till att Finland är klimatneutralt senast år 2035 och därefter koldioxidnegativt så fort som möjligt. Onödig konsumtion ska undvikas, en hållbar livsstil ska gynnas, och användningen av begränsade naturresurser ska inskränkas, också med tanke på kommande generationer.

Det är viktigt att vi fortsätter med en ambitiös klimatpolitik både nationellt, på EU-nivå och internationellt. Haven utgör en grund för allt liv på jorden, och vi ska stärka åtgärderna för att minska övergödningen av Östersjön. Alla utsläpp av metangas eller orenat avlopps- eller tvättvatten från fartyg i Östersjön ska förbjudas. Snödumpning i havet ska förbjudas.

Skogsvården ska göra skogen till en kolsänka. Detta innebär också att återställa ekosystem och öka antalet naturskyddsområden.

Energipolitiken ska bygga på en övergång till förnybar energi och användningen av fossila bränslen ska avslutas. Förnybara inhemska energikällor som skapar arbetsplatser och välstånd och ska prioriteras. Fordonstrafik med stora kolavtryck ska småningom avvecklas, och vi ska övergå till modernare former för persontransport. Kollektivtrafiken ska utvecklas.

Byggandet står för en stor del koldioxidutsläppen. Vi ska därför satsa på att bygga kolneutralt, vilket betyder att vi ska främja träbyggande. Att renovera byggnader är ofta mera klimatsmart än att riva, och staten ska utveckla incentiv för byggnadsrenoveringar.

Företagsstöd eller skattelättnader ska inte beviljas för användning av fossila bränslen och alla ekologiskt skadliga former av statliga stöd ska avvecklas.

VILL DU KOMMENTERA? ÄR DET NÅGOT DU VILL TILLFOGA? DU KAN BIDRA MED KOMMENTARER TILL MITT VALPROGRAM HÄR: bit.ly/wahlbeck_miljo

Läs mer i vårt valprogram ›

Forskning och innovation

Forskning och innovation bygger vår framtid. Den gröna omställningen skall och måste bygga på gedigen forskning. Vi ska satsa på nya teknologier och även globalt bli en av de ledande krafterna för den gröna omställningen.

Satsningen på forskning och utveckling ska ökas till 4 % av bruttonationalprodukten.

De nordiska välfärdssamhällena står inför likartade utmaningar. Vi behöver stärka det nordiska forskningssamarbetet som tar avstamp i den gemensamma nordiska värdegrunden.

Forskning och innovation bygger på ett utbildningssystem med tillräckliga resurser. Utbildningens basfinansiering ska på alla utbildningsstadier höjas till nivån före nedskärningarna.
Undervisningen vid universitet och högskolor ska fortsättningsvis vara avgiftsfri. Avgiftsfriheten ska utvidgas till att omfatta psykoterapeututbildningen.

Ungdomar mår bättre på en utbildningsbana med stöd, handledning och utrymme för glädje i lärandet, i stället för knappa resurser och stress. En modell för studieskydd som stöder växt- och studiero ska tas i användning (jfr arbetarskydd). Modellen ska stöda elevers och studerandes psykiska hälsa, främja studieförmågan samt förebygga utmattning. Studieskyddet ska omfatta åtgärder som systematiskt främjar elevens eller den studerandes psykosociala och fysiska välbefinnande, ser till att det finns tid nog för sömn och fritid, samt förhindrar onödig belastning. I högskolornas finansieringsmodeller ska man lägga till en indikator som mäter välbefinnande i studierna.

Högskolornas intagning av studerande ska utvecklas för att bli mindre belastande och kvoten för förstagångssökande ska slopas.

VILL DU KOMMENTERA? ÄR DET NÅGOT DU VILL TILLFOGA? DU KAN BIDRA MED KOMMENTARER TILL MITT VALPROGRAM HÄR: bit.ly/wahlbeck_forskning

Läs mer i vårt valprogram ›