108

Kristian Wahlbeck

Vaalipiiri: Helsinki

"Ei terveyttä ilman mielenterveyttä. Haluan edistää kaikkien oikeutta mielenterveyteen kestävän kehityksen turvallisessa Suomessa, joka tarjoaa yhtäläiset ja hyvät koulutusmahdollisuudet kaikille."

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Olen itähelsinkiläinen mielenterveysaktivisti. Taustaltani olen psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti. Toimin johtavana asiantuntijana MIELI ry:ssä ja osa-aikaisena tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Olen myös psykoterapian kokemusasiantuntija.

Olen mukana eduskuntavaaleissa kaikkien mielen hyvinvoinnin puolesta. Mielenterveys rakentuu hyvällä politiikalla, joka tukee vuorovaikutus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kunnioittaa ihmisoikeuksia, takaa toimeentulon ja antaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet harrasteisiin ja kulttuuriin. Haluan tehdä työtä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän Suomen puolesta. Hiilineutraalisuus ja laadukas koulutus ja tutkimus ovat minulle tärkeitä asioita.

Olen käynyt vaikuttamiskouluni kaupunkiaktivistina Lapinlahden sairaala-alueen säilyttämiseksi kaupunkilaisten ja mielenterveystyön palveluksessa.

Nimi: Kristian Wahlbeck
Syntymävuosi: 1960
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Psykiatri, tutkimusprofessori
Sähköposti: kristian.wahlbeck@gmail.com
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Tulen tekemään työtä sen eteen, että kaikilla Suomessa asuvilla on yhtäläinen oikeus laadukkaaseen terveydenhuoltoon, riippumatta siitä oletko kansalainen, pakolainen vai paperiton. Palvelupoluissa ja hoitopaikan valinnassa tulee ottaa huomioon kielelliset näkökohdat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulee olla vetovoimainen työpaikka. Tarvitsemme valtakunnallisen ohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpulan ratkaisemiseksi. Henkilöstön tulee saada keskittyä perustehtäväänsä, heillä tulee olla mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä, ja johtamisen tasoa tulee nostaa. Kaikki hyötyvät siitä että kokemusasiantuntijat otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kun sosiaali- ja terveyspalveluita ostetaan yksityisiltä tuottajilta, laadun tulee painottua hintaa enemmän.

Sekä yhteiskunta että yksilöt hyötyvät siitä, että panostamme terveyttä edistävään ja ongelmia ehkäisevään työhön – ja tämä johtaa myös suuriin säästöihin sosiaali- ja terveydenhuollon kuluissa. Valtion tulee tukea kuntia asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Haluan työskennellä kansallisen mielenterveysstrategian toteuttamiseksi tukien hyvinvointialueita kohdistamaan resursseja aikamme suurimpaan kansanterveysongelmaan, mielenterveysongelmiin. Haluan toteuttaa perusterveydenhuollon terapiatakuun oikea-aikaisen hoidon tarjoamiseksi - vähentämään kärsimystä, parantamaan hoitotuloksia ja tuomaan säästöjä. Yliopistojen psykoterapeuttikoulutus tulee olla maksuton, osana terapeuttipulan korjaamista. Mielenterveyttä tulee nostaa politiikan kansalliseksi prioriteetiksi.

Nuoret tarvitsevat kasvurauhaa. Haluan puuttua nuorten kasvavaan huonovointisuuteen kehittämällä kouluja ja vahvistamalla vanhemmuuden tukea. Sosiaalisen median haitallista sisältöä on säänneltävä.

Vanhuuden tulee olla turvallinen ja vanhustenhuollon inhimillinen. Haluan tehdä työtä helposti tavoitettavan, selkeän ja kiireetöntä kohtaamista mahdollistavan muistiystävällisen yhteiskunnan puolesta. Omaishoitajille annettavaa tukea tulee kehittää ja vahvistaa.

Sosiaaliturva on uusittava kannustinloukkujen poistamiseksi. Erilaisten lääke-, sairaanhoito- ja matkakulujen vuosiomavastuu on yhdistettävä ja vaiheistettava pitkin vuotta. Perusoikeuksia on vahvistettava ja pakkohoidolle tulee kehittää vaihtoehtoja.

Suomen on otettava vastuu heikommassa asemassa olevista. Haluan nähdä pikavippilainojen tiukempaa sääntelyä ja mainontakiellon. Kela-taksin on toimittava ja sinun on voitava käyttää tuttua kuljettajaa. Tarvitsemme huumeiden käyttöhuoneita huumekuolemien vähentämiseksi.

HALUATKO KORJATA, LISÄTÄ TAI KOMMENTOIDA JOTAKIN? TÄSTÄ PÄÄSET KOMMENTOIMAAN VAALIOHJELMAANI: bit.ly/wahlbeck_soster

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ilmasto ja ympäristö

Meillä kaikilla on vastuu maapallon tulevaisuudesta, luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta ja ilmaston lämpenemisen pysäyttämisestä. Haluan myötävaikuttaa siihen, että Suomi on ilmastoneutraali viimeistään vuoteen 2035 ja sen jälkeen hiilidioksidinegatiivinen mahdollisimman pian. Turhaa kulutusta on vältettävä, kestävää elämäntapaa on suosittava ja rajallisten luonnonvarojen käyttöä rajoitettava myös tulevia sukupolvia ajatellen.

On tärkeää, että jatkamme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa niin kansallisesti, EU-tasolla kuin kansainvälisestikin. Meret muodostavat kaiken maapallon elämän perustan, ja meidän on vahvistettava toimenpiteitä Itämeren suojelemiseksi ja sen rehevöitymisen vähentämiseksi. Laivojen metaanikaasun tai epäpuhtaan jäte- tai pesuveden päästöt Itämerellä on kiellettävä. Lumen kippaaminen mereen on kiellettävä.

Metsänhoidon tavoitteena tulee olla että suomalainen metsä on hiilinielu. Tämä tarkoittaa myös ekosysteemien ennallistamista ja luonnonsuojelualueiden määrän lisäämistä.

Energiapolitiikan tulee perustua siirtymiseen uusiutuvaan energiaan ja fossiilisten polttoaineiden käyttö on lopetettava. Uusiutuvat kotimaiset energialähteet, jotka luovat työpaikkoja ja vaurautta, on asetettava etusijalle. Suuren hiilijalanjäljen ajoneuvoliikenne poistuu lopulta vähitellen ja siirrytään nykyaikaisempiin matkustajaliikenteen muotoihin. Joukkoliikennettä on kehitettävä.

Rakentamisen osuus hiilidioksidipäästöistä on suuri. Meidän on siis investoitava hiilineutraaliin rakentamiseen, mikä tarkoittaa, että meidän on edistettävä puurakentamista. Rakennusten saneeraus on usein ilmastolle ystävällisempää kuin purkaminen, ja valtion on kehitettävä rakennusten peruskorjauskannustimia.

Fossiilisten polttoaineiden käyttöön ei saa myöntää yritystukea tai verohelpotuksia ja kaikista ympäristölle haitallisista valtiontuista tulee luopua.

HALUATKO KORJATA, LISÄTÄ TAI KOMMENTOIDA JOTAKIN? TÄSTÄ PÄÄSET KOMMENTOIMAAN VAALIOHJELMAANI: bit.ly/wahlbeck_ymparisto

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Tutkimus ja innovaatiot

Tutkimus ja innovaatiot rakentavat tulevaisuuttamme. Tarvitsemme vihreän siirtymän, ja se tulee perustua luotettavaan tutkimukseen. Meidän on panostettava uusiin teknologioihin ja myös maailmanlaajuisesti tultava yhdeksi vihreän siirtymän johtavista maista.

Suomen tulee lisätä panostusta tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin 4 prosenttiin BKT:sta,

Pohjoismaiset hyvinvointiyhteiskunnat kohtaavat samanlaisia ​​haasteita. Meidän on vahvistettava pohjoismaista tutkimusyhteistyötä, joka perustuu yhteiseen arvopohjaamme.

Tutkimus ja innovaatiot perustuvat koulutusjärjestelmään, jossa on riittävät resurssit. Koulutuksen perusrahoitus on nostettava leikkauksia edeltävälle tasolle kaikilla koulutusasteilla.
Opetuksen tulee jatkossakin olla ilmaista yliopistoissa ja korkeakouluissa. Maksuvapaus on laajennettava koskemaan psykoterapeutin koulutusta.

Ihmiset voivat paremmin koulutuspolulla, jolla on tukea, ohjausta ja tilaa oppimisen ilolle niukkuuden ja kiireen sijaan. Tulee ottaa käyttöön kasvu- ja opiskelurauhaa tukeva opiskelusuojelun malli (vrt. työsuojelu), joka vahvistaa opiskelijoiden mielenterveyttä, edistää opiskelukykyä ja ehkäisee uupumusta. Opiskelusuojelun tulee kattaa toimet, joilla järjestelmällisesti edistetään oppilaan tai opiskelijan psykososiaalista ja fyysistä hyvinvointia, turvataan riittävä lepo ja vapaa-aika sekä ehkäistään liiallista kuormittuneisuutta. Yliopistojen rahoitusmalleihin on lisättävä opintojen hyvinvointia mittaava osoitin.

Korkeakoulujen opiskelijavalintaa on kehitettävä vähemmän kuormittavaksi ja ensikertalaisten kiintiö on poistettava.

HALUATKO KORJATA, LISÄTÄ TAI KOMMENTOIDA JOTAKIN? TÄSTÄ PÄÄSET KOMMENTOIMAAN VAALIOHJELMAANI: bit.ly/wahlbeck_tutkimus

Lue lisää vaaliohjelmasta ›