94

Kent Ketomäki

Valkrets: Helsingfors

"Det utbildningsvänliga alternativet!"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Kent Ketomäki, 35 år gammal klasslärare i Helsingfors. Är utbildad till pedagogie magister från Åbo Akademi.

Jag fungerar som ordförande för Helsingfors svenska lärarförening,HSL och sitter i Finlands svenska lärarföbunds, FSL, fullmäktige.

På fritiden tycker jag om att umgås med familj och vänner. Att laga mat och åka skateboard, hör också till mina intressen.

Namn: Kent Ketomäki
Födelseår: 1987
Hemort: Helsingfors
Titel: Klasslärare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Utbildning

Att satsa på skola och utbildning är en satsning på Finlands framtid. Den avgiftsfria utbildningen är en stabil grund som vårt samhälle står på. Vi måste se till att skolan i framtiden ger en högklassig utbildning oavsett elevens kön, stödbehov eller bostadsort.

Vi behöver en grundskola som ger alla elever grundkunskaper och förutsättningar att klara av en examen från andra stadiet. Efter andra stadiet ska varje studerande ha tillräckliga kunskaper för fortsatta studier eller yrkeskunskaper som motsvarar arbetslivets krav.

För att uppnå denna vision behöver vi se till att det finns tillräckligt med special- och specialklasslärare som kan ge stöd när behoven uppstår. Trestegsstödets finansiering och resursering måste ses över, så att varje elev som är i behov av stöd verkligen får det stöd och den övning hen är berättigad till.

Vi måste också se till att det finns tilläckligt med lärare ute på fältet. Dagens skola har gått igenom många förändringar och reformer under de senate åren. Nu ska det ges tid att undervisa, skapa trygghet och möta eleverna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn och unga

I det stora hela är Finland ett barnvänligt land, men vi kan bli bättre.

Vi måste se till att båda föräldrarna har möjlighet att vara hemma under barnets första levnadsår. Här behöver vi framförallt påverka pappornas och arbetsgivarnas inställning till föräldraledighet.
Alla barn borde ha rätt till en avgiftsfri småbarnspedagogik. Grundskolan, andra stadiet och högskolestudierna är redan kostnadsfria och nu är det småbarnspedagogikens tur att bli kostnadsfria.

Barn och unga behöver också ha tillgång till vård och mentalvård när behovet uppstår. Ingen minderårig person ska behöva vänta veckor, månader eller år på att få diagnos eller vård på sitt modersmål.

Vi måste också fortsätta göra satsningar på förebyggande arbete. Varje barn borde ha tillgång till minst en avgiftsfri hobby. Det måste också finnas trygga samlingsplatser med trygga vuxna där unga kan samlas för att umgås med liksinnade och jämnåriga.

I beslutsfattande som gäller barn och unga är det också viktigt att höra vad de unga har att säga och vilka önskemål de har.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Jag vill arbeta för att våra barn och barnbarn i framtiden ska få uppleva en ren skärgård, orörda skogar och fyra årstider.

Det är viktigt att skydda Östersjön som är ett känsligt ekosystem. Vi måste fortsättningsvis minska på utsläppen och se till att användningen av dess resurser är på en hållbar nivå.

Nästan en tredjedel av alla arter i Finland är rödlistade eller hotade och därför är det viktigt att skydda och bevara delar av våra skogar. Användningen av skogsresurser ska göras med hållbara och långsiktiga planer som bevarar naturens mångfald.

I övrigt vill jag jobba för en ambitiös klimatpolitik som motiverar individen och företagen till hållbara och ekologiska val.

Läs mer i vårt valprogram ›