56

Hans Snellman

Valkrets: Vasa

"Hans Snellman, Karleby Tillståndsserviceenhetens chef , överkommissarie En regionernas röst i riksdagen. Erfaren, kunnig, målmedveten, beslutsam kandidat med kristen värdegrund. Hasse är ett säkert och tryggt val med prioritering på säkerhet och trygghet, företagande och sysselsättning samt välfärden."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Hej ! Jag heter Hans Snellman, kallas för Hasse, och kandiderar som Sfp:s kandidat i kommande riksdagsval.
Jag är bosatt i Kaleby, Öja. Gift med Bodil och har 3 barn och 9 barnbarn. Till professionen är jag polisbefäl, överkommissarie och chef för polisinrättningens i Österbotten tillståndsserviceenhet. Jag har jobbat inom polisen över 40 år. De senaste 30 åren har jag jobbat med olika befäls- och chefsuppgifter, varav 10 års tid som biträdande polischef. Mitt verksamhetsområde är hela polisinrättningens område från Kristinestad till Karleby.
Jag har avlagt polisbefälsexamen vid Polisyrkeshögskolan och magistersexamen i förvaltningsvetenskaper vid Tammerfors universitet.

Jag är en kandidat med gedigen erfarenhet av olika förvaltningsområden och förtroendeuppdrag såsom; statlig förvaltning, flera valperioder i kommunala förtroendeuppdrag i Karleby stadsfullmäktige samt även styrelse- och olika nämnduppdrag. Jag har suttit flera perioder i Kiurus och beslutande organ, i Soites fullmäktige och ordförande för dess svenska sektion samt dess styrelse. I detta nu medlem i M-Ö:s välfärdsområdets fullmäktige. Flera perioder som medlem i M-Ö:s landskapsfullmäktige. Därutöver även många år i Söfuks styrelse samt Yrkeshögskolan Centrias styrelse. Jag har flera valperioders erfarenhet av kyrkliga förtroendeuppdrag, 4 perioder som stiftsfullmäktigeledamot i Borgå stift samt i detta nu som medlem i Karleby gemensamma kyrkofullmäktige (tidigare viceordförande) och medlem i gemensamma kyrkorådet. Jag har även verkat många år som delegat i Folktinget och som medlem i dess styrelse samt förvaltningsutskottet.

Jag är en social person, med förmåga att lyssna. Jag vågar säga både ja och nej och vågar stå för sina åsikter. Jag är målmedveten, kreativ, omsorgsfull och har samarbetsförmåga. Jag är en person med ansvarskänsla och stort intresse för samhällsfrågor och politiskt beslutsfattande. Med nämnda erfarenheter och egenskaper ställer jag mig ödmjukt till Ert förfogande som kandidat i kommande riksdagsval.
På Yle:s och Iltalehtis valmaskinssidor finns ytterligare mina svar på deras frågor dokumenterade liksom även mina motiveringar.

Familjen och villalivet är naturligtvis de viktigaste sakerna i mitt liv. Vi bor på villan 3-4 månader från maj till september. Jag är en praktisk person, Jag har utövar aktivt mina hobbies och ägnar mig åt praktiska saker. Jag tycker om att utföra arbete med händer. Det är givande att se resultatet av sina händers verk. Ifrågavarande praktiskt arbete är ett effektivt sätt att koppla av från förvaltningens och beslutsfattandets vardag

Namn: Hans Snellman
Födelseår: 1955
Hemort: Karleby, Öja
Titel: Tillståndserviceenhetens chef, överkommissarie
E-post: hans.snellman@anvianet.fi
Tel: 0503494638
www: https://hanssnellman.home.blog
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Trygghet och säkerhet

Tryggande av landets inre och yttre säkerhet samt individens trygghet och grundrättigheter är det viktigaste grundpelarna att fortsätta bygga vårt välfärdssamhälle på.
Landets inre och yttre säkerhet samt individens trygghet skall garanteras i alla olika livsskeden i enlighet med gällande grundlag och speciallagar. Institutioner såsom försvaret, gränsbevakningen, polisen tullen, brand- och räddningsväsendet, social- och hälsovårds, rättsväsendet m.fl. har ansvar för detta. Globala oroshärdar och Rysslands anfallskrig har satt den yttre och inre säkerheten i en helt ny kontext. Genom nordiskt, europeiskt, transatlantisk och globalt samarbete och blivande Natomedlemskap är vi starkare, tryggare, säkrare och mer framgångsrik än som ett enskilt land.
Alla säkerhets och trygghetsåtgärder förutsätter tillräckliga ekonomiska och personella resurser. I ekonomist kärva tider, med minskad tillgång till arbetskraft och en knivskarp konkurrens om studerande till olika yrkesläroanstalter och högskolor innebär det stora utmaningar. En tidig insatt effektiv marknadsföring i grundskolor och läroinrättningar och konkurrenskraftiga löner kan man underlätta rekryteringen. Så även genom invandring och ökad tillgång till utländsk. arbetskraft.

Hela det förebyggande arbetet och samarbetet mellan de olika myndigheterna, olika organisationer och aktörer inom tredje sektorn bör effektiviseras. Tidiga ingripanden och samverkan räddar liv och hälsa och generar kostnadsinbesparingar. Utbildning, arbete, tryggad utkomst och uppehälle samt garanterad hälso- och sjukvård och fungerande vårdkedjor är grundpelare i uppbyggnaden av individens grundtrygghet. Äldre människor skall kunna bo hemma så länge som möjligt. En god nivå skall garanteras inom äldreomsorgen, hemvården och hemsjukvården. Garantipensionens storlek skall trygga en skälig utkomst även för äldre människor och mindre bemedlade.
En naturlig del av individens trygghet utgörs av att individens grundläggande fri- och rättigheter blir beaktade inom den offentliga förvaltningen och serviceområdena. Till detta hör även den språkliga servicen. För att kunna tillgodose medborgarnas grundlagsenliga rättigheter både nu och i framtiden vad gäller språk, kultur och identitet så är det en absolut nödvändighet att eftersträva att det även i framtiden skall finnas förvaltningar med svenska som förvaltningsspråk.
Vid strukturella förändringar inom olika offentliga förvaltningsområden bör det i beredningen och beslutsfattandet fästas särskild uppmärksamhet vid att den språkliga servicen inom olika sektorer till alla delar skall fungera på likvärdiga grunder för både svensk- som finskspråkiga invånare.
Primärt är det grundläggande ansvaret för sin hälsa och välmåga, trygghet och säkerhet på det personliga planet hos individen själv. Ansvaret kan och bör vara delat när det gäller barn, handikappade, sjuka och åldringar som inte själva har kapacitet eller förmåga därtill. Så snart behovet det påkallar skall det offentliga (ansvariga institutioner; ovannämnda myndigheter) finnas till för att anlitas och stå till tjänst med den hjälp, stöd och service och specialkunskap som krävs i varje enskilt fall.

Sammandrag om säkerhet och trygghet:
Problemen: Resurserna, rekryteringen, sysselsättningen, arbetskraft, utkomst och uppehälle, utanförskap.
Åtgärder: Prioritering, konkurrenskraftiga löner, effektiv rekrytering och marknadsföring, tidiga ingripanden och effektiviserade förebyggande insatser samt en framgångsrik arbets- och näringslivspolitik med ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

En framgångsrik arbets- och näringslivspolitik med ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning förutsätter en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik.
Endast genom en hållbar tillväxt och en hög sysselsättningsgrad så kan vårt välfärdssamhälle garanteras både nu som på lång sikt. Målet är att sysselsättningsgraden borde vara minst 80 procent. Nya arbetsplatser skapas i detta nu främst i de små och medelstora företagen. Lagstiftningen ska stöda, inte försvåra företagande.

Beskatt­ningen å sin sida ska sporra till företagande och arbetande. Inkomstskatten skall hållas på en nivå som sporrar till arbete och samfundsskatten skall likaså hållas på en nivå som främjar företagsamheten. Familjeföretagandet bör sporras med åtgärder som slopande av arvs-. och gåvoskatten vid generationsskiften.

Bristen på arbetskraft i framtiden kan och bör åtgärdas genom familjepolitiska beslut och åtgärder som ger unga familjer möjligheter att skaffa flera barn. Detta är dock inte tillräckligt, utan förutsätter även en ökad arbetskraftsinvandring. Särskilt behov av arbetskraft med yrkesutbildning finns inom handeln, näringslivet, jordbruket, industrin samt sjukvården. De invandrare som i Finland avlagt yrkesutbildning eller högskoleutbildningen borde omgående beviljas arbets- och uppehållstillstånd om förutsättningarna i övrigt uppfylls för beviljande av dessa. Detta skulle till en del tillgodose arbetskraftsbehovet inom vissa sektorer.

En konkret åtgärd för att höja sysselsättningen och minska på bristen på arbetskraft är att samarbetet mellan arbetsgivare, privata arbetsförmedlingar och TE-byråerna skulle intensifieras för att lediga jobb och arbetssökande skulle bättre möta varandra. De till TE-byråerna riktade anslagen för sysselsättningsstöd åt arbetsgivare borde utvecklas på ett sätt som är mera långsiktigt. De regler som nu tillämpats har inte gagnat arbetsgivarna och inte heller personerna som avlönats med sysselsättningsstöd på ett sådant effektivt sätt som det avsetts, eftersom personernas anställningsförhållande med nämnda anslag varat endast 6 månader , varefter person bytts ut mot ny person. Genom ett direkt 2-3 års stöd till en arbetsgivare, kunde nämnda person allt som oftast sysselsättas och få fast tjänst, när personalförhållande ändrats och arbetsgivaren sett att personen egenskaper och kunnande behövs. Därmed skulle statsmakten kunna minska på arbetslösheten och utbetalningen av arbetslöshetsersättningar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

En välmående befolkning
En välmående befolkning och välfärd är beroende av många olika faktorer i samhället. Förutom tidigare nämnda arbete och företagande med tryggad utkomst så är bl.a utbildningen, vården, omsorgen, kulturen och idrotten och en välutbyggd infrastruktur sådana områden, som hand i hand skapar förutsättningar för välmågan på individ- och samhällsnivå.

En av de grundläggande pelarna i välmågan utgörs av en tryggad utbildning på alla nivåer, från småbarnspedagogiken till grundskolan, yrkesutbildningen och högskoleutbildningen. Invandrares utbildning bör integreras i ovan nämnda alla studiestigar så effektivt som möjligt, för att på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för snabb och effektiv integrering i det finländska samhället.
Företagandet och arbete, studier och yrkeskompetens genererar arbetsplats, lön och skatteintäkter. Dessa i sin tur tryggar och skapar förutsättningar för välvärden för oss alla och tryggar utkomsten och uppehället inte minst för barnfamiljer, pensionärer och mindre bemedlade.

Den uppnådda välfärden och välmågan måste underhållas och vårdas. Detta sker genom effektiva förebyggande insatser och en kvalitativ individnära social-, hälso-och sjukvård samt en kundcentrerad äldreomsorg. Tidens krav på åldringsvården kräver nytänkande. Jag anser att den kan konkurrensutsättas till de delar detta kan ske på ett sätt som inte äventyrar individens rätt till kvalitativ vård. Konkurrensutsättningen bör vara baserad på en välgjord utredning och analys av ekonomiska effekter och kvalitativa konsekvenser på individnivå. Dynamiken som uppstår genom konkurrens mellan den offentliga och privata vården kommer att gynna utvecklingen. En sund samverkan mellan den offentliga och privata sektorn driver utvecklingen framåt. Detta förutsätter dock ett dynamiskt och demokratiskt samhälle med insyn och ändamålsenlig lagstiftning. Upphandling och konkurrensutsättning skall vara rättvis och beakta lokala aktörer med befintliga fastigheter och förankring i lokalsamhället.

Vi bör försvara vårt nordiska välfärdssamhälle och allas rätt till lika möjligheter. Det behövs större satsningar på utbildning, en jämlik vård och omsorg samt ett sporrande socialskydd som garanterar alla en skälig utkomst.

Läs mer i vårt valprogram ›