141

Filip Schauman

Valkrets: Egentliga Finland

"Trygga skolor, trygga hem, en trygg framtid"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är en 19-årig gymnasiestuderande och abiturient. Tidigare har jag suttit i ungdomsfullmäktige i Åbo och varit aktiv inom elev- och studerandekårsverksamhet. Därför är utbildningsfrågor och frågor som gäller unga viktiga för mig.

För perioden 2023–2026 är jag invald i gemensamma kyrkofullmäktige i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, och församlingsrådet i Åbo svenska församling. Församlingarna fyller en viktig uppgift i vårt samhälle och jag har själv varit kyrkligt aktiv sedan min konfirmandtid.

Det är viktigt för mig är att hela samhället genomsyras av trygghet. Vi ska ha trygga skolor, trygga hem och en trygg framtid. Utbildning är den bästa investeringen vi kan göra i framtiden, och satsningar på att de ungas röst hörs på alla nivåer i beslutsfattandet är nästa steg på vår väg mot ett mer välmående samhälle.

Namn: Filip Schauman
Födelseår: 2004
Hemort: Åbo
Titel: Gymnasiestuderande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn och unga

De ungas mentala hälsa är något som bör prioriteras högt och mer resurser behövs för elev- och studerandevården. Vi behöver välutbildad personal bestående av bl.a. trygga vuxna som är lätta att närma sig. Det är viktigt att de ungas åsikter förs fram på alla nivåer i beslutsfattandet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Att satsa på utbildning är en av de viktigaste investeringarna man kan göra med tanke på framtiden. Utbildning och skolor ska vara avgiftsfria och tillgängliga för alla. Genom att garantera att alla har rättvisa möjligheter till utbildning befrämjar vi också jämlikhet i samhället. Satsningar på utbildning innebär också satsningar på forskning och innovationer som kan erbjuda lösningar på t.ex. de miljöproblem vi ställs inför idag.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trygghet och säkerhet

Trygghet ska genomsyra hela samhället och är en grundpelare i dess funktionalitet. Vi ska ha trygga skolor, arbetsplatser och hem. Genom en hållbar och långsiktig miljöpolitik ska vi också arbeta för en trygg framtid. I dessa oroliga tider är det också viktigt att vi satsar på vårt hemlands säkerhet.

Läs mer i vårt valprogram ›