102

Elina Sagne-Ollikainen

Valkrets: Helsingfors

"Nytt och mångsidigt kunnande behövs i riksdagen. Att se saker från flera perspektiv, är viktigt för att kunna se vidare än enbart den egna horisonten. Till mina styrkor hör förmågan att lyssna och att skapa nätverk. Min internationalitet, mina språkkunskaper, ivern, nyfikenheten och livsglädjen är något som riksdagen skulle behöva. "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Hej! Vad roligt att just du ville läsa mer om mig!

För att kunna tackla framtidens utmaningar behövs politiker som arbetar för både klimatets och människans välbefinnande och värnar om bägge.

Därför vill jag lyfta dessa teman: Funktionsrättsfrågor, Social- och hälsovård, Småbarnspedagogik, utbildning och forskning och Ekonomin.

Jag har en högre yrkeshögskoleexamen i social- och hälsovård (fokus på rehabilitering) och har även studerat globala hälsofrågor samt företagens samhällsansvar på Hanken. Sedan tre år tillbaka arbetar jag med forskning och utveckling på Arcada, en svenskspråkig internationell högskola i Helsingfors.

För tillfället är jag doktorand vid Åbo Akademi, med sikte på att bli Politices doktor. Mitt forskningsintresse är inom folkrätt. Jag intresserar mig för att utforska mänskliga rättigheter i Finland och olika sätt att känna igen inflytelserikt arbete med dessa frågor.

Namn: Elina Sagne-Ollikainen
Födelseår: 1982
Hemort: Helsingfors
Titel: Viceordförande SFP i Helsingfors, doktorand
E-post: elina.sagne-ollikainen@abo.fi
www: https://www.elinasagneollikainen.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Vi behöver ett samhälle där alla kan känna sig delaktiga. Det är dags att granska vårt samhälle med kritisk blick: vem blir lämnad utanför, var återfinns strukturell diskriminering och problem med jämställdhet.

Finland ska fortsättningsvis satsa på jämställdhetsarbete hemma i Finland och utrikes. Detta betyder ambitiösa mål i enlighet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030, arbete för att bekämpa fattigdom, arbete för fred, inklusion och social rättvisa och mänskliga rättigheter. För att kunna nå en mer jämlik värld, behövs tillgång till kvalitativ utbildning, samt vård och omsorg då vi är sjuka.

I Finland, vill jag se att framtidens beslutsfattare uppmärksammar vikten av att personer med funktionsvariationer och deras anhöriga får en större röst. Det arbetet vill jag vara med och skapa genom att:
1) Skolor ska ha reella resurser att erbjuda stöd i skolgången för elever med behov av stöd
2) Klasstorleken ska inte vara för stor
3) Finland riktar statliga konst- och kulturbidrag till konstnärer och konstnärligt arbete som görs av och med personer med funktionsvariationer och för konstnärliga produktioner som är tillgängliga (tex syntolkning, teckenspråkstolkning, taktila verk mm)
4) Vi skapar strukturer som möjliggör lönearbete så att det känns tryggt för individer med funktionsvariation att jobba
5) Vi arbetar fram ett nytt funktionsrättspolitiskt program för Finland

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Finland ska satsa på utbildningsstigens alla nivåer: småbarnspedagogik, grundskolan, högskolor och universitet, den fria bildningen och kontinuerligt lärande.

Effekterna av tidigare nedskärningar syns fortfarande och signaler från alla utbildningsnivåer finns som är ytterst oroande. Grundfinansieringen är nyckeln här, inte små projekttillskott.

Pedagoger, socionomer, lärare, barnskötare, lektorer, professorer, rektorer och forskare bör tas med i det politiska beslutsfattande på ett långsiktigt sätt, så att inga reformer föds utan att ha en stadig grund för dem, det vill säga genom att höra dem som berörs. Samma gäller barn, unga och vuxna som finns i daghem, skolor, högskolor och universitet. Politiker bör vara lyhörda för de budskap som kommer från våra nutida och framtida väljare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ekonomi

Nationalekonomin kommer att vara en stor utmaning under följande regeringsperiod.

De betyder att alla beslut kommer att vägas i ekonomiska termer. Har vi råd? kommer att vara en återkommande fråga.

Politiker bör vara uppmärksamma på att inbesparingar inte nödvändigtvis är inbesparingar i de långa loppet, och därför behövs konsekvensanalyser i beslutsfattande.

Mina föregående valteman hänger ihop med ekonomin: utbildning, social-och hälsovård samt jämställdhet.

Finland bör satsa på att vara ledande inom arbetet för jämställdhet och medborgardelaktighet. Vår framgångshistoria beror på att vi historiskt sätt satsat på utbildning och att vi har arbetsplatser som lyssnar på sina anställda. Vi måste se till att möjliggöra olika slags arbetsinsatser på arbetsmarknaden, det är inte enbart den funktionsfullkomliga människan som ska lönearbeta: det behövs lösningar för att kunna jobba deltid likväl. Vi behöver kunna ta emot personer på jobb, som inte kan våra inhemska språk, ännu.

I svåra ekonomiska tider behövs gott och intensivt samarbete över sektorer och partigränser, och det ansvaret är jag redo att axla.

Läs mer i vårt valprogram ›