52

Ramieza Mahdi

Valkrets: Vasa

"Rättvisa och välmående! Jag är engagerad, modig och sätter mig i ämnen jag bevakar. Rättvisa är mitt rättesnöre! "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Mitt namn är Ramieza Mahdi och jag bor i Vasa. Jag föddes i Mogadishu, Somalien och växte upp i Jakobstad. Jag älskar Österbotten och uppfattar mig själv som österbottning. Trygghet, omtanke om varandra och hårt arbete är det som binder oss samman.

Jag är sjukskötare på Vasa centralsjukhus, viceordförande för Svenska Kvinnoförbundet samt fullmäktigeledamot i Vasa och i Österbottens välfärdsområde.

Rättvisa och välmående är mina rättesnören både privat och politiskt, och det är just orättvisorna i samhället som fick mig att bli engagerad i politiken.

Jag ställer upp i riksdagsvalet för att jag vill påverka Finlands politik i en mer hållbar och rättvis riktning. Detta betyder konkret att satsa på utbildning och barnfamiljer, en jämställd behandling av alla människor på ett jämlikt och rättivst sätt, samt en hållbar framtid där människor kan leva i harmoni med naturen och med varandra. Det handlar också om att skapa en balans mellan social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet – inte bara för oss, utan även för generationer som kommer.

Mitt mål i politiken är, och har alltid varit att skapa förutsättningar till ett gott liv för alla oberoende av bakgrund. Jag tror starkt på att vi människor har en förmåga att förbättra vårt samhälle genom att arbeta tillsammans. Med mitt engagemang vill jag bidra till ett Finland som är byggd på medkänsla och empati. Låt oss bygga en bättre framtid tillsammans!

Namn: Ramieza Mahdi
Födelseår: 1981
Hemort: Vasa
Titel: Sjukskötare
E-post: ramkaxaaji@gmail.com
Tel: 0456693811
www: https://ramymahdi.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

Äldreomsorgen behöver tillräckliga resurser för att kunna ge våra äldre den omsorg och stöd de behöver för att leva ett värdigt och meningsfullt liv.

Därför är det viktigt att vi investerar tillräckligt med resurser i äldreomsorgen och säkerställa att våra äldre får tillgång till högkvalitativ vård och omsorg.

Resurserna ska användas till att anställa tillräckligt med personal, ge utbildning och utvecklingsmöjligheter till personalen, bättre anpassade äldreboenden och vårdcentraler för våra äldre, och investera i teknik och innovativa lösningar som kan göra äldreomsorgen mer effektiv och kvalitativ.

Vi måste också erkänna och värdesätta det arbete som utförs av personalen inom äldreomsorgen. Personalen behöver få en rimlig lön och arbeta under goda arbetsvillkor för att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt.

Genom att ge äldreomsorgen tillräckliga resurser, kan vi skapa en värdig och respektfull äldreomsorg som upprätthåller människors värdighet och rättigheter, samtidigt som vi bygger ett samhälle som är mer rättvist och solidariskt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

Social- och hälsovården spelar en avgörande roll i att upprätthålla en hälsosam och välmående befolkning. Det är viktigt att investera i primärvård och specialiserad vård, samt socialt stöd och omsorg.

Att öka finansiella resurserna har flera positiva effekter på social- och hälsovården. Det bidra till att förbättra tillgången till vård och tjänster och öka kvaliteten i social-och hälsovården.

Vi måste också erkänna och stödja det viktiga arbete som utförs av personalen inom social- och hälsovården. De behöver få en rimlig lön och arbeta under goda arbetsvillkor för att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt.

Genom att ge social- och hälsovården tillräckliga resurser kan vi säkerställa att alla har tillgång till högkvalitativ vård och omsorg, oavsett socioekonomisk bakgrund.

Detta kan bidra till att minska hälsoklyftorna och främja en mer jämlik och rättvis samhällsutveckling.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Jämställdhet är en grundläggande mänsklig rättighet och en viktig faktor för en hållbar och rättvis samhällsutveckling. Vi måste sträva efter att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män, samt mellan alla människor oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion eller andra faktorer som kan leda till diskriminering.

För att bli jämställda behöver vi ta itu med de strukturella ojämlikheter och diskriminering som kvinnor och andra marginaliserade grupper möter. Detta kan innebära att ta konkreta åtgärder för att öka kvinnors representation i ledarskapspositioner och politiken, främja lika löner, bekämpa våld mot kvinnor och flickor, och öka tillgången till utbildning och andra resurser.

Det är också viktigt att främja en mer inkluderande och jämlik kultur som inte tolererar diskriminering, rasism och trakasserier.

Läs mer i vårt valprogram ›