412

Nina af Hällström

Valkrets: Nyland

"Trivsel - Trygghet - Tolerans"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Samhällsaktivist med stort hjärta. Jag är gift och mamma till fem barn och mormor till en 1,5-årig liten flicka.

Jag har lång arbetserfarenhet inom tredje sektorns organisationer. I över tio år har jag arbetat för personer med funktionsnedsättning. Jag har erfarenhet att jobba med nordiska frågor, ungdomar, universitet och statsförvaltning.
I tolv år har jag bott utomlands vilket gett mig upplevelser och perspektiv som har varit värdefulla såväl personligen som professionellt.

2012 gick jag med i kommunalpolitiken och har innehaft flera förtroendeuppdrag. Jag är ordförande för SFP-gruppen i Esbo samt fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde, där jag också är nationalspråksnämndens ordförande. Jag är även styrelsemedlem i Hugo och Maria Winbergs stiftelse och viceordförande för Esbo och Grankulla anhörigvårdare och vänner.

Jag tycker om att röra på mig. På sommaren motionslöper jag, på vintern tar jag fram skidorna. På gym går jag regelbundet. Favoritbänkidrottsgrenar: fotboll och skidskytte. Jag tycker också om att gå på amatörteater och läsa svenska deckare.

Namn: Nina af Hällström
Födelseår: 1963
Hemort: Esbo
Titel: Pol.mag., verksamhetsledare
E-post: nina.afhallstrom@gmail.com
Tel: +358456503820
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet är viktigt för alla.

Alla ska känna sig trygga i sitt hem, i skolan och på arbetsplatsen. Trakasserier och hot hör inte till en trygg miljö. Våld inom familjen och nära relationer är fortfarande vanligt i Finland. Skyddshem för kvinnor bör få tillräckliga ekonomiska resurser för sin verksamhet. I samhället ska det vara nolltolerans mot rasism. Det ska finnas tillräckligt med vuxna personer i skolorna så att barns och ungas välmående stöds. Det att alla blir sedda i skolan och får hjälp och stöd minskar risken för marginalisering.

Vi måste rädda naturen och miljön för att vi ska ha den kvar för kommande generationer. Klimatförändringen måste motarbetas med alla medel. Vi ska värna om våra naturresurser och övergå till användning av förnybara energiformer.

Polisen ska få tillräckliga resurser för att det ska finnas fler poliser ute på gatorna och för att brottsutredningen inte blir underdimensionerad. En räddningsutbildning borde öppnas i södra Finland där man också får sin utbildning på svenska. Att räddningspersonalen kan svenska (eller engelska) kan vara livsviktigt. Domstolarna behöver förstärkning för nu är till exempel rättsprocesserna väldigt utdragna.

På nationell plan garanteras den militära säkerheten dels med ett trovärdigt eget försvar och en högklassig militär utbildning, dels med NATO-medlemskapet. Då inträde är klart ska Finland vara en aktiv och pålitlig medlem. Samtidigt ska vi fördjupa det militära samarbetet med Sverige och övriga Norden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

I den nordiska välfärdsmodellen tar samhället hand om sina medborgare (speciellt om de svaga). Vi har nu utmaningar och därför måste staten garantera tillräckliga resurser till välfärdsområden. Det behövs bland annat för att få bukt på vårdköerna, att alla får en läkartid då det behövs och för att göra hemvården fungerande.

Antalet äldre växer. Vi har ett ansvar att ta hand om de människor som har byggt upp vårt samhälle. Många faller utanför hälsovårdssystemet då man går i pension. En lösning till det här är seniorrådgivningar, dit varje över 65-årig regelbundet inkallas för hälsogranskning. Det här vore en satsning som ger de äldre trygghet och samhället inbesparingar. De äldres boende bör uppmärksammas. Vi behöver innovativa lösningar för att åstadkomma trygga och trivsamma boendearrangemang för de äldre. Tillräckliga medel måste kanaliseras till hemvården. Alla äldre har rätt till en värdig ålderdom och ingen ska bli lämnad ensam.

Barns och ungas växande illamående måste tas på allvar. Det ska finnas tillräckligt med vuxna i skolan. Lärarna ska få koncentrera sig på undervisningen. Det ska finnas en kurator och psykolog i varje skola. Satsningar på undervisning och skola förebygger utslagning. Det behövs lågtröskelmottagningar för unga som behöver hjälp och stöd. Alla satsningar på barn och unga betalar sig tillbaka i framtiden.

Digitaliseringen kan ge nya möjligheter inom social- och hälsovården. Men man måste beakta att alla inte kan använda sig av de digitala lösningarna. Det måste finnas möjlighet till traditionella tjänster (mottagning, telefon, brev). Samhället har inte råd med digital utslagning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ekonomi

God skötsel av statens ekonomi är basen för samhällsutveckling. Vi ska inte leva över våra tillgångar. Vi kan inte lämna skulderna över till våra barn och barnbarn.

Det ska alltid vara lönsamt att ta emot ett arbete. Vi har lediga arbetsplatser och vi har arbetslösa. De tycks inte hitta varandra. Lönerna och beskattningen ska vara på en sådan nivå att man kan bo och leva med sin lön. Tiden för inkomstbunden arbetslöshetspenning kunde förkortas eller graderas. Ökad flexibilitet i arbete lönar sig. Det borde finnas incitament till deltidsarbete. Ju fler som jobbar desto mer kommer det in skatteintäkter i statskassan.

Psykisk ohälsa är ett växande problem i arbetslivet. År 2021 fick 11 000 nya personer sjukdagpenning på grund av psykisk ohälsa. Det här kostar såväl för samhället som för individen. Flexibla lösningar där man beaktar arbetstagarens individuella situation kunde ha en positiv effekt.

Satsningar på forskning, utbildning och innovationer är viktiga delar i skapande av ekonomisk hållbarhet. Den gröna övergången (exempelvis cirkulär ekonomi, fossilfri trafik, energieffektivitet) ska mobilisera investeringar som kommer hela samhället till gagn och försnabbar uppnående av koldioxidneutralitet.

För att upprätthålla vår konkurrenskraft och servicenivå behöver vi flera arbetande händer. Processerna inom Migrationsverket måste göras smidigare och snabbare. Behovsprövningen då det gäller arbetskraft utanför EU borde slopas. Vi behöver satsningar på program för att locka hit experter. För att allt det här ska förverkligas behöver vi goda integrationsstigar.
Läs mer i vårt valprogram ›