143

Anna-Karin Tötterman

Valkrets: Egentliga Finland

"Modig borgerlig röst till riksdagen! Utbildning, företagande, ungas välmående och ätstörningsvården "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag ställer upp i riksdagsvalet för jag är övertygad om att en högt utbildad tvåbarnsmamma från Åbo med borgerliga värderingar behövs i riksdagen. Jag är politices licentiat och arbetar nu med utbildningspolitisk intressebevakning efter en lång karriär vid Åbo Akademi. Jag kan utbildningssektorn på grund av min yrkeskarriär men också genom mina politiska förtroendeuppdrag. Jag är född och uppvuxen i företagarfamilj i Jakobstad så jag är väl inkommen i företagarens vardag och utmaningar samt vikten av att vi främjar företagande. Jag har under de senaste åren engagerat mig i barns och ungas välmående och vikten av att vi satsar på ett väl fungerande ätstörningsvård. Här finns mycket att åtgärda!

Vem är jag?
Jag är politices licentiat (informationsvetenskap) och hum.kand. (historia) och efter en lång karriär vid Åbo Akademi arbetar jag nu med utbildningspolitisk intressebevakning vid Sydkustens landskapsförbund. Jag är stolt mamma till två skolpojkar (f. -08 och -11). Jag är bosatt i Åbo sedan 1997 men är född och uppvuxen i en företagarfamilj i Jakobstad.

Jag har varit politisk beslutsfattare sedan 2018 och jag har innehaft en rad förtroendeuppdrag i Åbo stad (t.ex. svenska bildningssektionen och styrelsen för Åbo musikfestspel), Svenska Folkpartiet (ordförande för SFP i Åbo, viceordförande för SFP i Egentliga Finland, medlem i partifullmäktige) och jag är ledamot i Folktinget sedan 2021 och medlem i folktingets förvaltningsutskott.

I politiken har jag hittills framför allt engagerat mig i frågor som handlar om utbildning (allt från småbarnspedagogik till universitet); företagspolitik (allt från start-ups och främjande av företagande till fiskerinäring); ungas välmående (psykisk hälsa och ätstörningsvården); nordiskt samarbete och hållbar stadsutvecklingspolitik.

Jag ställer upp i riksdagsvalet för Svenska Folkpartiet i Egentliga Finlands valkrets för jag vill med mod, kunskap och starkt engagemang arbeta för ett livskraftigt välfärdssamhälle, främjande av företagande och ekonomisk tillväxt där vi har möjlighet att erbjuda ett tryggt samhälle och en hög kvalitet på utbildning och vård för alla åldrar och på båda nationalspråken. Även om mycket trots allt fungerar väl i Finland står vi inför stora utmaningar i samhället med krig i Europa, energikris, inflation, höga priser, klimatförändring, en minskande befolkning och arbetskraftsbrist i många branscher (t.ex. vården och småbarnspedagogiken) och de beslut som fattas under nästa riksdagsperiod kräver modigt nytänkande, bred kunskap och ett stort engagemang för ett livskraftigt framtida Finland. Jag hoppas få bli din modiga borgerliga röst i riksdagen och är redo att axla det ansvar som en beslutsfattare i riksdagen bör ta för hela Finland, Egentliga Finland och Åbo.

Anna-Karin Tötterman – din modiga borgerliga röst till riksdagen

Namn: Anna-Karin Tötterman
Födelseår: 1978
Hemort: Åbo
Titel: Pol.lic., utbildningsplanerare
E-post: annakarin.totterman@gmail.com
Tel: 0505892445
www: https://tötterman.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Utbildning

För mig är en högklassig lärstig hörnstenen i vårt samhälle och en viktig konkurrenskraft för Finland.

Det finns mycket som vi behöver satsa på inom utbildningssektorn. Några saker är:
💎 Tillräckligt med behörig och välmående personal i skolor, inom småbarnspedagogiken och eftermiddagsverksamheten
💎Satsningar på att göra småbarnspedagogik till en mer lockande bransch
💎Ungas illamående syns i skolan och jag vill satsa på tillräckligt med elev- och studerandevård i skolorna samt att det finns tillräckligt med skolpsykologer och kuratorer
💎 Satsningar på studiehandledning på alla stadier
💎Satsningar på undervisningsmaterial på svenska av hög kvalitet
💎 Säkerställa att det finns tillräckligt med speciallärare
💎Satsningar på att utveckla forskning-, utvecklings- , och innovationsverksamheten i högskolorna
💎Finansieringen till högskolorna ska vara långsiktig och förutsägbar och säkerställa kvalitet med beaktande av disciplinära olikheter

Läs mer i vårt valprogram ›